ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

8.6.09

Ανοιξατε τους ασκούς του Αιόλου – Οι παραγωγοί τι σας φταίνε?

Αγνοεί η Δημοτική εξουσία τους Νόμους ή τους γράφει στα παλιά της τα παπούτσια ότι και από τα δύο συμβαίνει γίνεται πλέον επικίνδυνη για τον τόπο .

Ανοίγει συνειδητά τους ασκούς του Αιόλου!!!

Με χαρτί του Δημαρχείου προχώρησε σε …αστεία συγκέντρωση παραγωγών με σκοπό τον ορισμό Νεροφύλακα χωρίς να έχει ΟΥΔΕΜΙΑ αρμοδιότητα όπως επίσης δεν έχει και το Τοπικό Συμβούλιο αλλά «εθιμικό δικαίω» το Τοπικό συμβούλιο όριζε ανελλιπώς τα τελευταία 50 χρόνια .

Οι φωστήρες του Δήμου αγνοώντας ή εσκεμμένα αγνοούν την Νομολογία και την Νομοθεσία για το θέμα αυτό αλλά το πράττουν

Τους υπενθυμίζω λοιπόν ότι η Διαχείριση των Υδάτων είναι αποκλειστικό προνόμιο της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας

Για να μην κουράζονται και πολύ έχοντας φόρτο εργασίας στο δημαρχείο τους βοηθάω γράφοντας εδώ την νομοθεσία

Ανοιξατε τους ασκούς του Αιόλου – Οι παραγωγοί τι σας φταίνε ?

Για την οποιαδήποτε χρήση νερού (ύδρευση, αγροτική χρήση συμπεριλαμβανομένης και της άρδευσης, βιομηχανική χρήση, ενεργειακή χρήση, καθώς και η χρήση για αναψυχή σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του σχετ. 3), καθώς και για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, απαιτείται σχετική άδεια .

Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποιήσης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, όπου πρόκειται να ασκηθεί η χρήση ή να εκτελεστεί το έργο.


Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43504/5-12-2005 «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών», ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει τις άδειες που απαιτούνται για έργα, χρήσης νερού, εκτέλεσης έργου για την αξιοποίηση υδατικών πόρων. Άδεια απαιτείται επίσης και για κάθε έργο ή δραστηριότητα που αποσκοπεί στην προστασία από ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον.

Η κατηγοριοποίηση των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005 είναι η παρακάτω:

Νομοθεσία και Νομολογία

Η Νομοθεσία της λειτουργία της Διεύθυνσης Υδάτων.

· ΚΥΑ 47630/2005 (ΦΕΚ 1688/Β/2005)

· Κανονιστικές αποφάσεις.

Αρμοδιότητες περιληπτικά της Διεύθυνσης Υδάτων

1. Ύδρευση:

Πόση- Διατροφή- Καθαριότητα- Πότισμα πρασίνου

Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων

Κλιματισμός- Θερμορύθμιση

Οικοδόμηση- Κατασκευές

2. Αγροτική Χρήση:

Άδρευση

Κτηνοτροφία

Υδατοκαλλιέργιες

Διαβίωση ψαριών

Αγροτοβιομηχανίες

3. Βιομηχανική Χρήση:

Άμεση Χρήση

Έμμεση Χρήση

Εμφιάλωση- Συσκευασία νερού

Ψύξη- Θερμορύθμιση

Πυρασφάλεια

4. Ενεργειακή Χρήση:

Παραγωγική κίνηση- υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Θερμοηλεκτρικές εγκαταστάσεις

5. Αναψυχή:

Ξενοδοχειακά Καταλύμματα- Κατασκηνώσεις- Ξενώνες

Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής

Αθλητικές- Ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Κατηγορίες Έργων Αξιοπόιησης Υδάτινων Πόρων

Έργα Υδροληψίας

Έργα συλλογής νερού από υπόγειους υδροφορείς

Έργα υδρομάστευσης πηγών

Έργα συλλογής νερού από επιφανειακές απορροές

2. Έργα Μεταφοράς Νερού

Αγωγοί Μεταφοράς

3. Δίκτυα

Δίκτυα διανομής

Αρδευτικά δίκτυα

Αποστραγγιστικά – αποχετευτικά δίκτυα

4. Έργα Ρύθμισης-Αποθήκευσης

Έργα ρύθμισης υπογείων νερών, αναρυθμιστικά ή έργα τεχνητού εμπλουτισμού

Έργα αποθήκευσης επιφανειακών νερών

Έργα ρύθμισης επιφανειακών νερών

5. Έργα επεξεργασίας νερού (φυσικοχημικού ή μηχανικού καθαρισμού)

Αφαλάτωση

6. Έργα Τροφοδοσίας σε περιπτώσεις:

Υδατοκαλλιεργειών

Εγκαταστάσεων αθλητισμού και αναψυχής

7. Έργα Προστασίας και Συντήρησης

Αντιπλημμυρικά

Ορεινής Υδρονομίας

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι άδειες εκδίδονται ύστερα από υποβολή της απαραίτητης αίτησης-δήλωσης στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας. Η αίτηση πρέπει να απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συντάσσονται και υπογράφονται από αρμόδιο μελετητή.

Στην περίπτωση απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη χρήση νερού ή την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας εξετάζεται παράλληλα με την αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η άδεια εκδίδεται μετά την έκδοση της άδειας περιβαλλοντικών όρων.

Δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για πηγάδια βάθους μέχρι 30 μέτρα και ελαχίστης διαμέτρου 1 μέτρο.

Για της έκδοση άδειας χρήσης νερού υποβάλλεται νέα αίτηση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μετά από την έκδοση της άδειας εκτέλεσης του έργου.