ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

1.5.15

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ! Διαχείριση υδάτων άρδευσης των πηγών Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και "Πέρα Χωριό "

Τα τελευταία χρόνια στην Μεταμόρφωση η διαχείριση των αρδευτικών υδάτων των πηγών Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και "πέρα χωριό " γίνεται αυθαίρετα και κατά τρόπο προκλητικό 

Να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες μας ότι δικαίωμα χρήσης των νερών έχουν αποκλειστικά οι αναφερόμενοι παραγωγοί στους κανονισμούς άρδευσης που υπάρχουν και ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ .

Ας δούμε τι προβλέπει ο νόμος για την διαχείριση των αρδευτικών υδάτων και αναμένουμε από την δημοτική αρχή να πράξει τα νόμιμα 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

1.            Σε κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα  Δήμου όπου λειτουργεί δημοτικό δίκτυο άρδευσης, συστήνεται  Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, την αποδοτική διαχείριση και την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
2.            Οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης είναι τριμελείς, αποτελούμενες από :
α) Τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο σύμβουλο της οικείας Δημοτικής Ενότητας, ως Πρόεδρο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο Δήμαρχος ορίζει άλλον αιρετό  με απόφασή του
β)  Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, ως Μέλος
γ) Τον τοπικό υδρονομέα άρδευσης του Δήμου, ως Μέλος. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υδρονομέας η Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα υποδεικνύει  με απόφασή της ένα μέλος που θα συμπληρώνει την τριμελή επιτροπή
Μετά την απόφαση πρόσληψης των υδρονομέων άρδευσης εκδίδεται απόφαση Δημάρχου που καθορίζονται τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης και γίνεται η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών.
3.            Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης ασκεί, στα όρια της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου είναι και η περιοχή ευθύνης της, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εποπτεύει τη λειτουργία και διαχείριση του οικείου δικτύου άρδευσης
β) Παραλαμβάνει, εξετάζει και εγκρίνει τις υποβληθείσες αιτήσεις άρδευσης
γ) Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα αρδεύσεως στην περιοχή ευθύνη της και το αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του τοπικού διαμερίσματος
δ) Με απόφασή της καθορίζει στην περιοχή ευθύνης της, το ανώτατο επιτρεπτό όριο χρήσης αρδευτικού νερού, σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα και κατά κατηγορία καλλιεργειών, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων
ε) Εισηγείται στον Δήμαρχο την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου
στ) Βεβαιώνει με πράξη της, τις αρδευτικές παραβάσεις  και εισηγείται στον Δήμαρχο την επιβολή του αναλογούντος προστίμου
ζ) Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο αρδευτικό δίκτυο αγρότες ή τρίτοι, ηθελημένα ή όχι, και επιβάλλει την άμεση αποκατάστασή τους. 
Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε εσκεμμένα από τον ιδιοκτήτη ή νομέα του αγρού εισηγείται την επιβολή και του ανάλογου προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού
η) Αποφασίζει την διακοπή και επαναλειτουργία του αρδευτικού δικτύου ή τμήματος αυτού, εάν εντοπιστούν βλάβες που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης
θ) Παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία των υδρονομέων άρδευσης όπου αυτά υπάρχουν
ι) Δέχεται καταγγελίες αγροτών για τυχόν παράβαση καθήκοντος υδρονομέων και τις διαβιβάζει στο Δήμαρχο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εφόσον συντρέχει περίπτωση
ια) Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες και αιτήματα αγροτών σε σχέση με τη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων (επεκτάσεις δικτύου, εγκατάσταση παροχών, βλάβες, κλπ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

* Όταν ΔΕΝ υπάρχουν δικαιώματα 

1.            Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι κατέχουν και καλλιεργούν με οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, χωράφια εντός του αγροκτήματος του Δήμου που καλύπτεται από το δίκτυο και με αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους ζητούν να κάνουν χρήση αυτού υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες αρδευτικές οφειλές στον Δήμο ή ότι έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών. Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου 
2.            Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο, κλπ.)
β) Την έκταση του αγρού που επιθυμούν να αρδεύουν
γ) Την τοποθεσία που βρίσκεται ο αγρός
δ) Τον 13 ψήφιο κωδικό ΟΣΔΕ του αγροτεμαχίου και την έκταση που αναφέρεται στη δήλωση ΟΣΔΕ (όπου αυτή υπάρχει)
ε) Τον αριθμό του αγροτεμαχίου
ζ) Το είδος της καλλιέργειας
η) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο).
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση.

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Για την καλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων κάθε χρόνο  προσλαμβάνεται ο απαιτούμενος  αριθμός  υδρονομέων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αρδευτική περίοδος. 
Οι υδρονομείς άρδευσης είναι υπεύθυνοι για την διανομή του νερού άρδευσης στους καταναλωτές σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης και την καλή λειτουργία του δικτύου.
 Ο Υδρονομέας άρδευσης έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να μην επιτρέπει το πότισμα των χωραφιών όσων παραγωγών δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης
β) Να φροντίζει για την συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και δικτύων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και να ειδοποιεί τα αρμόδια όργανα για μεγαλύτερες βλάβες.
γ) Να χορηγεί νερό σε κάθε παραγωγό, εφόσον το δικαιούται
δ) Να ειδοποιεί μία (1) ημέρα νωρίτερα τους παραγωγούς που πρόκειται να αρδεύσουν
ε) Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος να καταγράφει την καθυστέρηση, ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης σ’ αυτήν την καθυστέρηση
στ) Να ασκεί τα καθήκοντά του με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, να τηρεί κανονικά τη σειρά προτεραιότητας χωρίς καμία εξαίρεση και γενικά να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται παράπονα και αντεγκλήσεις. 
Παράβαση του καθήκοντος από τον υδρονομέα ελέγχεται πειθαρχικά από το αρμόδιο όργανο του Δήμου
ζ) Να συμπληρώνει διπλότυπη έντυπη απόδειξη που θα υπογράφει αυτός, καθώς και ο παραγωγός που χρησιμοποίησε το δίκτυο. 
Αν αρνείται να υπογράψει ο παραγωγός την απόδειξη υπογράφει μόνον ο υδρονομέας και επισημειώνει στην απόδειξη, τους λόγους για τους οποίους ο παραγωγός αρνήθηκε να υπογράψει. 
Στο έντυπο της απόδειξης ο υδρονομέας συμπληρώνει το όνομα του παραγωγού που θα κάνει χρήση του δικτύου), τις ώρες άρδευσης, την έκταση του αγρού και την κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα εφόσον γίνεται χρήση υδρομετρητή. Στον παραγωγό παραδίδεται το πρώτο φύλλο και το στέλεχος παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που τηρεί τις ατομικές καρτέλες των καταναλωτών- χρηστών προκειμένου να γίνει συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου
η) Να μην αποδέχεται φιλοδωρήματα από οποιονδήποτε καλλιεργητή και για οποιονδήποτε λόγο. 
Σε διαφορετική περίπτωση ελέγχεται από το αρμόδιο όργανο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου (Δήμαρχος) και εφόσον αποδειχθεί η παράβαση απομακρύνεται άμεσα από τα καθήκοντά του, λύεται η σύμβαση πρόσληψής του και γίνεται αντικατάστασή του
θ) Να μην απασχολείται, από τους καλλιεργητές, σε άλλες εκτός των καθηκόντων του εργασίες
ι) Να μην επιτρέπει την άρδευση των αγροκτημάτων σε όσους δεν έχουν καταγραφεί στους σχετικούς πίνακες και σε όσους δεν συμμορφώνονται με τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού
ια) Να μην χορηγεί αρδευτικό νερό σε όσους οφείλουν τέλη άρδευσης στον Δήμο από προηγούμενες χρήσεις.
Σε διαφορετική περίπτωση τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και άμεση απομάκρυνση από τα καθήκοντά του και αντικατάστασή του.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για την ορθή διαχείριση των υδάτων άρδευσης ισχύουν οι εξής διατάξεις
•             του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και του άρθρου 167 του Ν. 3463/2006
•             του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ Α’ 266) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ Α’ 97) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι' αρδεύσεις χρησιμοποιουμένων υδάτων»
•             του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α’ 181) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»
•             του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»
•             του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α’ 243) «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»
•             του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
•             του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»
•             του Π.Δ. 499/1975 (ΦΕΚ Α’ 163) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων, των διοικούμενων υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)»
•             του Ν.Δ. 344/1968 (ΦΕΚ Α’ 71) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»
•             του Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ Α’ 315) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17.5/15.6.1952 Β.Δ./τος "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων"»
•             του N. 3585/2007 (ΦΕΚ Α’ 148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
•             του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α’ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
•             του N. 1080/1980 (ΦΕΚ Α’ 246) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»
•             της αριθ. 4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 149) «Περί εκδόσεων κανονισμών Αρδεύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεως (Τ.Ε.Α.) του Ν.Δ. 608/1948»
•             της αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 428) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση», και
•             της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων (2000/60/ΕΚ).

ΥΓ.

Για να "βοηθήσουμε " την δημοτική μας αρχή σε λίγες ημέρες θα δημοσιευσουμε την διαδικασία πρόσληψης υδρονομέων καθώς και αναλυτικό πίνακα των δικαιούχων παραγωγών σύμφωνα με τους κανονισμούς άρδευσης που ισχύουν