ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

20.6.16

Αντιδράσεις για την μεταφορά του Ιατρείου Χώρας

Το "απαιτείται η μεταφορά στο πλησιέστερο νοσοκομείο και κατ´ επέκταση για την ύπαιθρο, στο πλησιέστερο κέντρο υγείας" αποτελεί παρελθόν, για 5000 κατοίκους στη Μεσσηνία. 
Με υπουργική απόφαση, εντάσσεται  Διοικητικά το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο της Χώρας στο Κέντρο Υγείας Πύλου ( απόσταση 23 χιλιόμετρα ) αντί του πλησιέστερου (11 χιλιόμετρα )  Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων, στο οποίο και υπαγόταν.
Κύριε υπουργέ μήπως προτεραιότητα είναι να γίνει και στη πράξη Πολυδύναμο και όχι μόνο κατ´ όνομα ( 1 γιατρός και μια νοσηλεύτρια που εκτελεί και χρέη καθαρίστριας, γραμματέως και οτι άλλο ήθελε προκύψει ) αντί να υποχρεώνονται ασθενείς, που κινδυνεύει η υγεία τους, να διανύουν διπλάσια απόσταση σε διπλάσιο χρόνο για να φτάσουν στο οριζόμενο από την γραφειοκρατεία σας διοικητικά αρμόδιο Κέντρο Υγείας; 
Μήπως;
 
* Ανάρτηση στο fb

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 09/17.06.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διοικητική και Υγειονομική ένταξη Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Γαργαλιάνων με πλήρη στελέχωσή του αποφάσισε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Χ Ω Ρ Α Σ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 09/17.06.2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Στη Χώρα και στα Γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας που βρίσκονται στην οδό Αντωναροπούλου, με αριθμό 2 (Πνευματικό Κέντρο), σήμερα την 17η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:30 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας του Δήμου Πύλου
- Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 10874/13.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ.Γιαννακόπουλου Νικόλαου του Παναγιώτη, που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ. Συμβούλους
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του νόμου 3852/2010, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γιαννακόπουλος Νικόλαος του Παναγιώτη (Πρόεδρος), Αναστασοπούλου
Ιωάννα του Παναγιώτη, Ξενούλης Γεώργιος του Σπυρίδωνα, Σβάρνας Χρήστος
του Περικλή Γεωργακοπούλου – Μενέγου Μαρία του Ευαγγέλου (Μέλη).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
(Ουδείς)
Παρίσταται Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Χώρας ο κ. Αναστασόπουλος Γεώργιος τακτικός υπάλληλος του Δήμου Πύλου –Νέστορος.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας κ. Γιαννακόπουλος Νικόλαος του Παναγιώτη διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου πέντε (5) βρίσκονται παρόντες και οι πέντε (5) όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Διοικητική ένταξη του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κέντρο Υγείας Πύλου Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήτοι:
« Διοικητική ένταξη του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κέντρο Υγείας Πύλου » και εισηγούμενος του θέματος είπε: Κύριοι Σύμβουλοι, με το αριθ. πρωτοκ. Γα/Γ.Π.18013 και από 02/06/2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και με ΑΔΑ: (7ΦΡΖ465ΦΥΟ-ΥΦΘ) με θέμα: 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ3α/ΓΠ.οικ. 4783/21.01.2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» με ΑΔΑ: ΩΚΣΜ465ΦΥΟ-ΔΥΥ.
Σύμφωνα με την ως άνω 1η Τροποποίηση το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας το οποίο παρεμπιπτόντως είναι το μοναδικό Πολυδύναμο στο Νομό Μεσσηνίας, μεταφέρεται και εντάσσεται Διοικητικά στο Κέντρο Υγείας Πύλου από το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων που άνηκε από την ίδρυσή του και μέχρι πρότινος.
Άποψη της Δημοτικής Αρχής είναι ότι το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας θα πρέπει να παραμείνει στη Διοικητική αρμοδιότητα του Κέντρου
Υγείας Γαργαλιάνων σύμφωνα όπως διατυπώθηκε και με το αριθμ. πρωτοκ. 11310/16.06.2016 έγγραφο τουΔημάρχου Πύλου – Νέστορος κ. Καφαντάρη Δημήτριου προς τονΥπουργό Υγείας κ. Ξάνθο Ανδρέα, το οποίο θέτω υπόψη σας.
Λαμβάνοντας ο λόγο στη συνέχεια οι κ.κ. Σύμβουλοι Γεώργιος Ξενούλης,
Μαρία Γεωργακοπούλου – Μενέγου, Ιωάννα Αναστασοπούλου, ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι είναι αντίθετοι με την διοικητική υπαγωγή του
Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας στο Κέντρο Υγείας Πύλου και θα πρέπει να παραμείνει όπως ήταν μέχρι τώρα δηλαδή στην διοικητική αρμοδιότητα του Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων, λόγω μικρής χιλιομετρικής απόστασης (11 χιλιόμετρα έναντι 23 χιλιομέτρων της Πύλου). Την ιδία άποψη εξέφρασε και το πλήθος των δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας που πήρε το λόγο και μάλιστα εντονότατα, οι οποίοι παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση.
Στη συνέχεια ο Σύμβουλος κ. Χρήστος Σβάρνας στην τοποθέτησή του η οποία κατατέθηκε γραπτώς στα πρακτικά ανέφερε τα εξής:
Η υπόθεση της διοικητικής ένταξης του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου αρχίζει με την έκδοση στις 21 Ιανουαρίου 2016 της με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.οικ.4783 απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
Στις 2 Ιουνίου εκδόθηκε η με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.18013 υπουργική απόφαση με θέμα 1 η Τροποποίηση της υπ. αρ. Γ3α/Π.οικ.4783/21-1-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.» (ΑΔΑ:ΩΚΣΜ465ΦΥΟ-ΔΥΥ).
Οι αποφάσεις αυτές της διοικητικής ένταξης του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου από το Κ. Υ. Γαργαλιάνων που παραδοσιακά υπαγόταν από την συγκρότηση, χωρίς καμιά διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, και έντονη δυσαρέσκειά στους Δημότες της δημοτικής της κοινότητας Χώρας και των γύρω χωριών που εξυπηρετούνται στο Περιφερειακού Πολυδύναμο Ιατρείο Χώρας.
Η απόφαση της υπαγωγής του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ.Πύλου σε διπλάσια απόσταση ήτοι 23 χιλιομέτρων από την Χώρα έναντι 11 χιλιομέτρων της απόστασης από το Κ.Υ Γαργαλιάνων είναι εξωπραγματική και απαράδεκτη.
Έτσι επείγοντα περιστατικά που πρέπει να διακομιστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο πλησιέστερο κέντρο υγείας το Κ.Υ Γαργαλιάνων, θα υποχρεώνονται να διανύουν διπλάσια απόσταση με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία των ασθενών όσο και για την οικονομική τους επιβάρυνση και να κατευθύνονται στο Κ.Υ. Πύλου.
Η διοικητική ένταξη του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου θα έχει επίσης ως συνέπεια όταν υπάρχει εφημερία του μοναδικού ιατρού της Χώρας, να μένει ακάλυπτο το ιατρείο αρκετές ώρες μόνο με την νοσηλεύτρια, πριν και μετά την εφημερία του αφού θα υποχρεούται να διανύει αποστάσεις από το Π.Π.Ι. Χώρας προς το τόπο της εφημερίας του και το αντίθετο.
Είναι γνωστό ότι το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Χώρας καλύπτει υγειονομικά τιςώρες λειτουργιάς από τις 7-15 μ.μ. την Χώρα, το Μυρσινοχώρι, το Αμπελόφυτο, τηΜεταμόρφωση, του Στυλιανού και τη Φλεσσιάδα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε 4,500 δημότες.
Ο αριθμός αυτός υπερδιπλασιάζεται από το Ιούλιο λόγω των επισκεπτών και κορυφώνεται στην ελαιοκομική περίοδο που διαρκεί έως τέλος Ιανουαρίου κάθε χρόνου με την έλευση των οικονομικών μεταναστών.
Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι σημειώνονται πολλά γεωργικά ατυχήματα, καθ ότι είναι αγροτική περιοχή κατά κύριο λόγο, και διαθέτει ένα δύσκολο οδικό δίκτυο.
Το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Χώρας παρ ότι είναι το μοναδικό πολυδύναμο στη Μεσσηνία είναι υποστελεχωμένο με ένα γιατρό Επιμελητή Παθολόγο και μια νοσηλεύτρια που εκτελεί και καθήκοντα γραμματείας -
καθαριότητας οι οποίοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Χώρας.
Πάρα τις διαβεβαιώσεις που υπάρχουν ότι από τον Ιανουάριο έως και σήμερα που ισχύουν και υλοποιούνται η ως άνω υπουργικές αποφάσεις τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν έχει μεταβληθεί στις υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες από τα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας της περιοχής, αποτελεί όμως αντίφαση το γεγονός να υπάγεται διοικητικά στο Κ.Υ. Πύλου και να καλύπτεσαι υγειονομικά από το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων.
Οι κάτοικοι της Χώρας θα εξυπηρετούνται υγειονομικά όπως εξυπηρετούνταν όλα τα χρόνια από το Κ.Υ. Γαργαλιάνων και έτσι θα συνεχίζουν καθώς το Κ.Υ. Γαργαλιάνων βρίσκεται δίπλα στη Χώρα και οι κάτοικοι της περιοχής διευκολύνονται στην πρόσβαση και στην επικοινωνία με τους Γαργαλιάνους.
Για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύω και προτείνω ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση της διοικητικής ένταξης και της υγειονομικής κάλυψης του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας από το ίδιο κέντρο υγείας, και αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων.
Στη βάση του νέου σχεδιασμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας καθίσταται αναγκαία η πλήρης στελέχωση του πολυδύναμου περιφερειακού Ιατρείου Χώρας με το εκ του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να λειτούργει σε δυο βάρδιες και να μπορεί να επιτελέσει το πολύ σημαντικό υγειονομικό έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή του.
Προτείνω λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, να τεθεί το θέμα και να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου-Νέστορος για την διοικητική ένταξη και υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας. Τέλος προτείνω την συλλογή υπογραφών από τους δημότες για Διοικητική και Υγειονομική ένταξη Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο
Κ.Υ. Γαργαλιάνων με πλήρη στελέχωσή του με την παρακάτω διατύπωση: Εμείς οι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας εκφράζουμε την έντονη διαφωνία και δυσαρέσκειά μας στην με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.18013 υπουργική απόφαση με θέμα: 1η Τροποποίηση της υπ. αρ. Γ3α/ΓΠ.οικ.4783/21-1-2016 που προβλέπει της διοικητική ένταξης του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου από το Κ. Υ. Γαργαλιάνων που παραδοσιακά υπαγόταν από την συγκρότηση του.
Η απόφαση της υπαγωγής του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου σε διπλάσια απόσταση ήτοι 23 χιλιομέτρων από την Χώρα έναντι 11 χιλιομέτρων της απόστασης από το Κ.Υ Γαργαλιάνων είναι εξωπραγματική και απαράδεκτη.
Ζητάμε
1)την άμεση τροποποίηση της πιο πάνω απόφασης που θα εντάσσει διοικητικά και υγειονομικά το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Χώρας στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων.
2)την πλήρη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας με το εκ του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να λειτουργει επαρκώς επιτελώντας το πολύ σημαντικό υγειονομικό έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή του.
H απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου-Νέστορος και η συλλογή των υπογραφών να σταλεί στο Υπουργείο Υγείας, στην 6η Υγειονομική Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας με αίτημα την άμεση τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.18013 με θέμα 1η Τροποποίηση
της υπ. αρ. Γ3α/ΓΠ.οικ.4783/21-1-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της.». Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας άκουσε τα ανωτέρω, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 του νόμου 3852/2010
Ο μ ό φ ω ν α Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1)Την άμεση τροποποίηση της Απόφασης του Υπουργού Υγείας κου ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥμε αριθμό πρωτοκόλλου Γ3α/Γ.Π. 18013 Σχετ: 14213, 7962, 6472 και από 02/06/2016 με ΑΔΑ: 7ΦΡΖ465ΦΥΟ-ΥΦΘ και τη διοικητική υπαγωγή του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων
για τους λόγους και το σκοπό που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
2)Την πλήρη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας με το εκ του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να
λειτούργει επαρκώς επιτελώντας το πολύ σημαντικό υγειονομικό έργο της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή του.
3)Την άμεση λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος για την διοικητική ένταξη και υγειονομική κάλυψη του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας.
4)Τη συλλογή υπογραφών από τους δημότες για Διοικητική και Υγειονομική
ένταξη Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Γαργαλιάνων με πλήρη στελέχωσή του με την παρακάτω διατύπωση:
Εμείς οι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας εκφράζουμε την έντονη διαφωνία και δυσαρέσκειά μας στην με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.18013 υπουργική απόφαση με θέμα: 1η Τροποποίηση της υπ. αρ.
Γ3α/ΓΠ.οικ.4783/21-1-2016 που προβλέπει της διοικητική ένταξης του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας στο Κ.Υ. Πύλου
από το Κ. Υ. Γαργαλιάνων που παραδοσιακά υπαγόταν από την συγκρότηση του.
Η απόφαση της υπαγωγής του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Χώρας
στο Κ.Υ. Πύλου σε διπλάσια απόσταση ήτοι 23 χιλιομέτρων από την Χώρα έναντι 11 χιλιομέτρων της απόστασης από το Κ.Υ Γαργαλιάνων είναι εξωπραγματική και απαράδεκτη.
Ζητάμε την άμεση τροποποίηση της πιο πάνω απόφασης που θα εντάσσει διοικητικά
και υγειονομικά το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Χώρας στο Κέντρο
Υγείας Γαργαλιάνων. την πλήρη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας με το εκ του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να λειτούργει επαρκώς επιτελώντας το πολύ σημαντικό υγειονομικό έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή του.
5)H απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας, η απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου-Νέστορος και η συλλογή των υπογραφών να
σταλεί στο Υπουργείο Υγείας, στην 6η Υγειονομική Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας με αίτημα την άμεση τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.18013 με θέμα 1η Τροποποίηση της υπ. αρ. Γ3α/ΓΠ.οικ.4783/21-1-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα
«Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 6ης Υγειονομική Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας». Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 9/2016
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές) 

Χώρα 17/06/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ