ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

15.3.17

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ! «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων »

 Όπως δημοσιεύθηκαν στην "ΔΙΑΥΓΕΙΑ "

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» και 59 «Αντιδήμαρχοι» του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α/07- 06-2010). 
2. Την υπ’ αριθ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» όπως ισχύει. 3.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Πύλου - Νέστορος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 «Αντιμισθία Αιρετών» παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν. 4051/12, (ΦΕΚ 40/Α/29-2-12). 5. Τις διατάξεις της με αριθ. 43/30565/6-8-2014 (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η θητεία των Αντιδημάρχων κατά τη Δημοτική Περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως 31η Αυγούστου 2019 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2,5 ετών. 6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πύλου – Νέστορος (ΦΕΚ 2023/Β/9-9-2011), με τον οποίο συστήνονται οι οργανικές μονάδες του Δήμου και περιγράφονται οι αρμοδιότητες αυτών. Πύλος, 06-03-2017 Αρ.Πρωτ :3477
Αποφασίζει 
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πύλου-Νέστορος, με θητεία από 06-03-2017 έως και 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής: 
1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοικητικής και Κοινωνικής Μέριμνας, τον κ. Πετρόπουλο Παναγιώτη του Φωτίου και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των: 
α) καθ’ ύλην:  του Τμήματος Ταμείου  του Γραφείου Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών  του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας α) Γραφείο Εσόδων 
β) Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας  του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δήμου του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών  του Τμήματος Κ.Ε.Π. του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Πληροφορικής  του Γραφείου Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 
2. Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κ. Δαρσακλή Παναγιώτη του Ηλία και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των: α) καθ’ ύλην: 
 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Δόμησης  του Γραφείου Περιβάλλοντος του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  Έχει επίσης την ευθύνη της υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου καθώς και της εξέλιξης της πορείας των συγχρηματοδοτούμενων έργων  Του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
β) κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων: 
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. 
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα. 
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα. 
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας. 
 Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά την δημοτική ενότητα. 
3. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τον κ. Σαρδέλη Ιωάννη του Δήμου και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης 
- Αποκομιδή των  απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών - Καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων). 
4. Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Συντήρησης Υποδομών τον κ. Κοντογόνη Περικλή του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:  του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου  του Γραφείου Καθημερινότητας και Εποπτείας Συνεργείων του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών  του Γραφείου Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού  του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Συντήρηση δημοτικών και αγροτικών οδών - Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού - Συντήρηση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων – Συντήρηση τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων, καθαριότητα και ευπρεπισμό των κοιμητηρίων. Επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των έργων όμβριων. 
5. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, την κα Λευτάκη – Αρβανίτη Πελαγία του Διονυσίου και της μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των: του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης: 
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα. 
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να της μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά την δημοτική ενότητα. 
6. Αντιδήμαρχο κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα τον κ. Βάγγαλη Νικόλαο του Ανδρέα 
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. 
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα. 
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας. 
 Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να της μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά την δημοτική ενότητα. 
Β. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι ανωτέρω δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
 Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
 Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
 Δ.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης που αναπληρώνει  Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δαρσακλή Παναγιώτη. 
Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ