ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

10.7.17

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ - 194 Νέοι Αγρότες στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Μεσσηνίας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εκδόθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», καθώς και οι σχετικοί πίνακες με τους δικαιούχους / εν δυνάμει δικαιούχους / απορριπτόμενους. Στις 05-07-2017 έγινε η ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://ppel.gov.gr//, ενώ επίσης αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ : Ω8237Λ1-7Κ8.
Προς τους ενδιαφερόμενους επισημαίνονται τα εξής:
1) Έχουν το δικαίωμα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης και εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο Μέτρο, να υποβάλουν ενυπόγραφα το σχετικό έντυπο - αίτηση μη αποδοχής της ένταξης στη ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ώστε να μην ενταχθούν στο Μέτρο και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση
2) Έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 κατά της Απόφασης ανάρτησης των πινάκων αξιολόγησης (όχι μόνο των απορριπτόμενων). Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα (αιτιολογώντας την ένσταση και επισυνάπτοντας υποστηρικτικά δικαιολογητικά), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ανάρτησης των πινάκων αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσβάλουν το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνούν (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης).
Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο, συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στη ΔΑΟΚ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.
3) Έχουν την υποχρέωση, ως εν δυνάμει δικαιούχοι, προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία της απόφασης ανάρτησης των πινάκων, ήτοι
α. Της διακοπής της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης
β. Της αναστολής του επιδόματος ανεργίας
γ. Της απόδειξης της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2016 ως μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.