ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

23.7.08

Βοήθεια στο Σπίτι σε καθεστώς ομηρίας οι εργαζόμενοι

Συνεχίζουν να λειτουργούν σε νέα μεταβατική περίοδο για λίγο χρόνο ακόμα τα προγράμματα ΚΗΦΗ και Βοήθεια στο Σπίτι με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Και όλα αυτά μέχρι να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο. Δηλαδή να γίνει διαγωνισμός, να προκύψουν ανάδοχοι -ιδιώτες ή δημόσιοι φορείς- να καθοριστούν οι δικαιούχοι, να κάνουν αιτήσεις να υπογραφούν συμφωνίες και άλλα τέτοια που προβλέπονται…
Πάντως για τους επόμενους 2-3 μήνες η ΚΥΑ προβλέπει…. Στην μεταβατική διάταξη του άρθρου 15 της Α. Π.:60292/2158/27-08-2008 ΚΥΑ των Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ που έχει ως θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις
«α. Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα» και «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», τα οποία υποκαθίστανται, κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (προγραμματική περίοδος 2007-2013) από τα νέα προγράμματα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», εξακολουθούν να εκτελούνται μέχρι την ενεργοποίηση των ανωτέρω νέων προγραμμάτων.
β. Η συνέχιση εκτέλεσης τούτων μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων διέπεται από τις ρυθμίσεις της ΚΥΑ οικ. 111135/1233 (ΦΕΚ 772/15-5-2007 τ. Β), η ισχύς της οποίας παρατείνεται μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων.
γ. Το προσωπικό που ήδη απασχολείται, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προαναφερθείσας ΚΥΑ, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων.
δ. Η έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων διαπιστώνεται με πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας».
Σχόλιο :
Όμηροι για λίγους μήνες, ακόμα, οι εργαζόμενοι χωρίς να γνωρίζουν πότε και από ποιόν τελικά θα πληρωθούν. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση πιστώσεων ούτε για το μεσοδιάστημα. Καμία δέσμευση για το προσωπικό που χρόνια τώρα απασχολείται στα προγράμματα αυτά.
Απλά μεταθέτουν το πρόβλημα λίγους μήνες ποιο πίσω για να τους διώξουν στα μαλακά αφού προβλέπουν ότ
ι «Το προσωπικό που απασχολείται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ είναι σκόπιμο να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας στα προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι την λήξη τους, με τήρηση της διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/94»…
Δυστυχώς το «είναι σκόπιμο…» δεν δεσμεύει κανέναν από τους μελλοντικούς εργολάβους παροχής κοινωνικής πρόνοιας.