ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

23.3.12

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Τ.Δ. Μεταμόρφωσης»

Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα την 29η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Πύλου-Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ.3268 και από 24/02/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους,
στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, στους κ.κ. Προέδρους και κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Αγγελόπουλος Φώτιος (Αντιπρόεδρος), Βάγγαλης Νικόλαος (Γραμματέας), Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος, Βοργιάς Γεώργιος, Κοντογόνης Περικλής, Δαρσακλής Παναγιώτης, Καρβέλας Παναγιώτης, Μπαχούμας Γεώργιος, Σαρδέλης Ιωάννης, Φιλόπουλος Παύλος, Χρονάς Άγγελος, Ψαλίδας Διονύσιος, Λευτάκη- Αρβανίτη Πελαγία, Στασινοπούλου Βέργη Ελένη, Χαραμαράς Θεόδωρος, Τσορώνης Αναστάσιος, Γαϊτάνης Δημήτριος, Νικήτας Κωνσταντίνος, Κοτσομύτης Ιωάννης, Μουρδουκούτα Ζαχαρούλα, Λαζόγιαννης Γεώργιος, Γιαλλελής Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σπυρόπουλος Σωτήριος, Χρονόπουλος Γεώργιος, Δαριώτης Ανδρέας, Αποστολοπούλου Σοφία (Μέλη).
(Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ &  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Γιαννακόπουλος Νικόλαος (Χώρας), Πουλόπουλος Σταύρος (Μεσοχωρίου), Παπαμικρούλης Πέτρος (Χαρακοπιού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Αδαμόπουλος Σωτήριος (Ρωμανού), Κόσσυφας Γεώργιος (Μυρσινοχωρίου), Γιαννόπουλος Ανδρέας (Κορυφασίου), Ζόμπολας Γεώργιος (Καλλιθέας), Κοντός Γεώργιος  (Μεταμόρφωσης), Χρυσικόπουλος Ανδρέας (Βουναρίων),
 ( Έστω και αν νόμιμαπροσκλήθηκαν).
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Καφαντάρης Δημήτριος αν και νόμιμα εκλήθη και αναπληρώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Καρβέλα. Στη συνεδρίαση παρευρίσκετε και ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Δεμπεγιώτης Χρήστος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) βρίσκονται παρόντες είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερις (4), όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου το 10ο Θέμα ημερησίας διάταξης που αφορά την Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Τ.Δ. Μεταμόρφωσης» Α.Μ: 211/2008 Δ.Ε. Παπαφλέσσα και έδωσε το λόγω στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Δαρσακλή να εισηγηθεί το θέμα:
Ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Δαρσακλής εισηγούμενος το θέμα είπε ότι: έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθμό 69243/378/09-02-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας Πρώην Τμήμα ΤΥΔΚ που αφορά το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Τ.Δ. Μεταμόρφωσης» Α.Μ: 211/2008 Δ.Ε. Παπαφλέσσα, και είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3369/2008 (Κύρωση της νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων) πρέπει το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα
παραπάνω
ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Τ.Δ. Μεταμόρφωσης» Α.Μ: 211/2008 Δ.Ε. Παπαφλέσσα, που εστάλη με το με αριθμό 69243/378/09-02-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας Πρώην Τμήμα ΤΥΔΚ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Τα μέλη
Πετρόπουλος Παναγιώτης
Βάγγαλης Νικόλαος
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος
Δαρσακλής Παναγιώτης
Καρβέλας Παναγιώτης
Μπαχούμας Γεώργιος
Σαρδέλης Ιωάννης
Φιλόπουλος Παύλος
Χρονάς Άγγελος
Ψαλίδας Διονύσιος
Βοργιάς Γεώργιος
Κοντογόνης Περικλής
Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία
Στασινοπούλου Βέργη Ελένη
Χαραμαράς Θεόδωρος,
Τσορώνης Αναστάσιος
Αγγελόπουλος Φώτιος
Γαϊτάνης Δημήτριος
Νικήτας Κωνσταντίνος
Κοτσομύτης Ιωάννης
Μουρδουκούτα Ζαχαρούλα
Λαζόγιαννης Γεώργιος
Γιαλλελής Γεώργιος
Ακριβές απόσπασμα
Πύλος 05 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Φ. Πετρόπουλος