ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

3.2.12

Συνεδριάζει το Δ.Σ Πύλου -Νέστορος με 14 θέματα !

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς επίσης και τους κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλου - Νέστορος, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 8η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η
ΘΕΜΑ 1ο:
Ορισμός δυο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών, ως και ενός (1) τακτικού μέλους και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους από τους φορολογούμενους πολίτες, για την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2012, (εισηγητής κ. Πρόεδρος ΔΣ).
ΘΕΜΑ 2ο:
Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πύλου – Νέστορος, (εισηγητής κ. Ψαλλίδας).
ΘΕΜΑ 3ο:
Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας της Τοπικής Κοινότητας Βλαχόπουλου για τη στέγαση του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ Χώρας, (εισηγητής κ. Χρονάς).
ΘΕΜΑ 4ο:
Ορισμός Εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση διαδημοτικής ομάδας τουριστικής προβολής, (εισηγήτρια κ. Βέργη – Στασινοπούλου).
ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Υάμειας οικισμού Ασίνης και ΔΔ Βουναρίων», (εισηγητής κ. Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Δ. Χαρακοπιού» με αριθμό μελέτης 139/2008, (εισηγητής κ. Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Χανδρινού», (εισηγητής κ. Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών - δημοτικών δρόμων Τ.Δ. Χρυσοκελλαριάς» με αριθμό μελέτης 132/2008, (εισηγητής κ. Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών - δημοτικών δρόμων Τ.Δ. Βασιλιτσίου» με αριθμό μελέτης 138/2008, (εισηγητής κ. Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις – τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Ακριτοχωρίου» με αριθμό μελέτης 131/2008, (εισηγητής κ. Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Βελτίωση Πολιτιστικού Κέντρου Κορώνης» με αριθμό μελέτης 175/2010, (εισηγητής κ. Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5» με αριθμό μελέτης 60/2008, (εισηγητής κ. Δαρσακλής).
ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ένταξης του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Κ.Ε.Π.Ε.Ψ.Ο.», (εισηγητής κ. Πρόεδρος ΔΣ).
ΘΕΜΑ 14ο:
Έκδοση Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας για το πιθανό κλείσιμο των Γραφείων του Ε.Ο.Τ. στην Καλαμάτα, (εισηγήτρια κ. Βέργη – Στασινοπούλου).
Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης, να επιδοθεί στον κ. Δήμαρχο
Πύλου - Νέστορος ο οποίος και παρακαλείται να μετέχει στη συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος
Παναγιώτης Φ. Πετρόπουλος