ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

1.2.12

Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Πύλου - Νέστορος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πύλου-Νέστορος έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 { ΦΕΚ 87/7-6-2010 τομ. Α΄}
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πύλου-Νέστορος και τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου {1ος όροφος} στις 10 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, με το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πύλου-Νέστορος έτους 2012.
Αντίγραφο της παρούσης πρόσκλησης να δημοσιευθεί τον τοπικό τύπο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pylos.gr.
Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος θα βρίσκεται στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στην ιστοσελίδα http://www.pylos.gr/.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ