ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

18.2.14

Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι του 53 χρονου Αρχιμανδρίτη στην Χώρα

Ε­ξι­χνι­ά­στη­κε από την  Υ­πο­δι­εύ­θυν­ση Α­σφα­λεί­ας Κα­λα­μά­τας η υ­πό­θε­ση αν­θρω­πο­κτο­νί­ας του 54χρονου Αρ­χι­μαν­δρί­τη , ο ο­ποί­ος βρέ­θη­κε νε­κρός προ­χθές το πρω­ί, με τραύ­μα­τα στο κε­φά­λι, μέ­σα στο σπί­τι του  στη Χώ­ρα Μεσ­ση­νί­ας.
 Δρά­στες εί­ναι έ­νας 24χρονος αλ­λο­δα­πός υ­πή­κο­ος Γε­ωρ­γί­ας και έ­νας 18χρονος έλ­λη­νας, οι ο­ποί­οι ο­μο­λό­γη­σαν την πρά­ξη τους και συ­νε­λή­φθη­σαν χθες  το βρά­δυ, ε­νώ σε βά­ρος τους σχη­μα­τί­στη­κε δι­κο­γρα­φί­α για αν­θρω­πο­κτο­νί­α α­πό πρό­θε­ση.
 Ει­δι­κό­τε­ρα, ό­πως προ­έ­κυ­ψε, οι δυ­ο δρά­στες α­φού με­τέ­βη­σαν στην οι­κί­α του 54χρονου, τις βρα­δι­νές ώ­ρες 15 προς 16 Φε­βρου­α­ρί­ου, με­τά α­πό δι­α­πλη­κτι­σμό, αρ­χι­κά τον τραυ­μά­τι­σαν με χρή­ση αν­τι­κει­μέ­νου στο κε­φά­λι, ε­νώ στη συ­νέ­χεια με τη χρή­ση εν­δύ­μα­τος του προ­κά­λε­σαν α­σφυ­κτι­κό θά­να­το.
 Στην συ­νέ­χεια τρά­πη­καν σε φυ­γή, α­φού προ­η­γου­μέ­νως ε­ρεύ­νη­σαν τους χώ­ρους του σπι­τιού, χω­ρίς ω­στό­σο μέ­χρι στιγ­μής να έ­χει ε­ξα­κρι­βω­θεί αν έ­χει α­φαι­ρε­θεί κά­τι.
 Οι συλ­λη­φθέν­τες θα ο­δη­γη­θούν στον αρ­μό­διο Ει­σαγ­γε­λέ­α, ε­νώ η α­στυ­νο­μι­κή έ­ρευ­να και το προ­α­να­κρι­τι­κό έρ­γο, συ­νε­χί­ζον­ται α­πό την Υ­πο­δι­εύ­θυν­ση Α­σφα­λεί­ας Κα­λα­μά­τας.