ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

26.6.12

Εως τον Δεκέμβριο οι άδειες χρήσης νερού στην Πελοπόννησο !


Πληροφορίες και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού (Κ.Υ.Α. οικ. 150559/2011)

 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως 17-12-2012
(Τελευταία ανάρτηση 26/6/2012)

1 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ
2 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της ΚΥΑ οικ. 150559/11 (αρχείο Pdf από την ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ)
3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αρθ.6 της ΚΥΑ οικ.150559
4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990
5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της ΚΥΑ οικ.150559/11 (αρχείο Pdf από την ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ)
ΚΥΑ οικ.110613/2012 «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 150559/10-6-2011 απόφασης των ………….., όπως ισχύει» (αφορά παράταση προθεσμίας έως 17-12-2012)
KYA οικ.150559/2011 Διαδικασίες,… υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού
ΚΥΑ οικ.110424/2012 Τροποποίηση της ΚΥΑ οικ.150559/2011 Διαδικασίες…(αφορά τροποποίηση δικαιολογητικών)
ΚΥΑ οικ.160143/2011 Τροποποίηση της KYA οικ.150559/2011 Διαδικασίες..
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.150673/2011 Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας..
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΙΚ.150977/2011 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ΚΥΑ.οικ.150559/2011 ..
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΙΚ.150895/2011 Διευκρινήσεις εφαρμογής ΚΥΑ.οικ.150559/11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ αριθ.42586/14105/2011
ΥΑ 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων..
ΟΔΗΓΙΑ 85-148-ΕΟΚ