ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

2.7.12

«Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα»

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ...ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ !!!
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 14/28.05.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Τροποποίηση εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του
Δήμου Πύλου-Νέστορος οικον. Έτους 2012 για την αλλαγή του υπάρχοντος τίτλου
«Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα» του Κ.Α. 30-7413.018 στον νέο τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης μελετών αναπλάσεων» σύμφωνα με την από 10-05-2012 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος
όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου-Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 10887 και από 23/05/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, στους κ.κ. Προέδρους και κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Βάγγαλης Νικόλαος (Γραμματέας),
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος, Βοργιάς Γεώργιος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Καρβέλας Παναγιώτης, Μπαχούμας Γεώργιος, Σαρδέλης Ιωάννης, Στασινοπούλου Βέργη Ελένη, Φιλόπουλος Παύλος, Ψαλίδας Διονύσιος, Χαραμαράς Θεόδωρος, Γαϊτάνης Δημήτριος, Νικήτας Κωνσταντίνος, Μουρδουκούτα Ζαχαρούλα, Γιαλλελής Γεώργιος, Αποστολοπούλου Σοφία (Μέλη).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Δαρσακλής Παναγιώτης, Χρονάς Άγγελος, Τσορώνης Αναστάσιος, Λαζόγιαννης
Γεώργιος, Αγγελόπουλος Φώτιος (Αντιπρόεδρος), Σπυρόπουλος Σωτήριος, Χρονόπουλος
Γεώργιος, Δαριώτης Ανδρέας, Κοτσομύτης Ιωάννης, ( Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ουδείς
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Νερατζόγλου Κωνσταντίνος (Πύλου), Νικόλαος Γιαννακόπουλος (Χώρας) ( Έστω και
αν νόμιμα προσκλήθηκαν) .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Νικόλαος Κωνσταντόπουλος (Χρυσοκελαριάς), Ανδρέας Γιαννόπουλος (Κορυφασίου), Αναστάσιος Μουρδουκούτας (Υάμειας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Παπασαραντόπουλος Ιωάννης (Κορώνης), Ιωάννης Ρούσσος (Μεθώνης),
Θεόδωρος Τσόκας (Καπλανίου) Νερατζόγλου Κωνσταντίνος (Πύλου), (Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν).
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Καφαντάρης Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκετε και ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Δεμπεγιώτης
Χρήστος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης διαπίστωσε ότι
υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρίσκονται
παρόντες δέκα οκτώ (18) και απόντες εννέα (9), όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου το 21ο Θέμα
ημερησίας διάταξης που αφορά την Τροποποίηση εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου-Νέστορος οικον. Έτους 2012
για την αλλαγή του υπάρχοντος τίτλου «Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου
Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα» του Κ.Α. 30-7413.018 στον νέο τίτλο «Σύνταξη
τευχών δημοπράτησης μελετών αναπλάσεων» σύμφωνα με την από 10-05-2012
εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Καρβέλα να εισηγηθεί το θέμα.
Ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
με αριθμό 10-05-2012 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που αναφέρει ότι θα πρέπει να κάνουμε Τροποποίηση του εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου-Νέστορος οικον. Έτους 2012 για την αλλαγή του υπάρχοντος τίτλου «Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα» του Κ.Α. 30-7413.018 στον νέο τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης μελετών αναπλάσεων».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το σώμα να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του
Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Καρβέλα και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012 και την αλλαγή του
υπάρχοντος τίτλου «Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα» στον νέο τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης μελετών αναπλάσεων».
Εγκρίνει τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και αλλαγή του
υπάρχοντος τίτλου «Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα» του Κ.Α. 30-7413.018 με νέο τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης μελετών αναπλάσεων».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 154/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Τα μέλη
Πετρόπουλος Παναγιώτης
Βάγγαλης Νικόλαος
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος
Καρβέλας Παναγιώτης
Μπαχούμας Γεώργιος
Σαρδέλης Ιωάννης
Στασινοπούλου Βέργη Ελένη
Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία
Φιλόπουλος Παύλος
Ψαλίδας Διονύσιος
Βοργιάς Γεώργιος
Κοντογόνης Περικλής
Χαραμαράς Θεόδωρος
Γαϊτάνης Δημήτριος
Νικήτας Κωνσταντίνος
Μουρδουκούτα Ζαχαρούλα
Γιαλλελής Γεώργιος
Αποστολοπούλου Σοφία
Ακριβές απόσπασμα
Πύλος 30 Μαΐου 2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Φ. Πετρόπουλος