ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

30.4.10

Δήμος Παπαφλέσσα – Διαλύονται και… τακτοποιούν συμφέροντα υμετέρων

Αν υπάρχουν εισαγγελικές αρχές ας διαβάσουν αυτό το κείμενο
Σκηνές που προσβάλλουν τους νόμους και καταργούν κάθε έννοια έννομης τάξης διαδραματίστηκαν στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο του καταργούμενου (από τον Καλλικράτη) Δήμο Παπαφλέσσα .
Με απούσα σύσσωμη την αντιπολίτευση αλλά και μελών της πλειοψηφίας ( παρόντες 7 από τους 13 συμβούλους ) ευλόγησαν πρώτα …τα γένια τους επιτέθηκαν …με μένος κατά του Καλλικράτη που διέλυσε τον δήμο τους και προχώρησαν κατά την προσφιλή τους μέθοδο σε ….τακτοποιήσεις θεμάτων που αφορούν πρόσωπα της ….αυλής της δημοτικής αρχής .
Αφού δεν υπήρχε η απαιτούμενη πλειοψηφία για τις αγορές οικοπέδων που για δεύτερη και Τρίτη φορά εισάγονται προς συζήτηση και δεν ψηφίζονται το συμβούλιο κλήθηκε να προκηρύξει όπως ο νόμος ορίζει ( κατόπιν αιτήσεως της Προέδρου του Τ/Δ Μεταμόρφωσης ) θέση υδρονομέα στην Μεταμόρφωση για την περίοδο του καλοκαιριού ( θέση που σύμφωνα με την Νομοθεσία εξαιρείται των διατάξεων του ΑΣΕΠ και πληρώνεται αποκλειστικά από τους παραγωγούς χρήστες του νερού άρδευσης )

« στο ΦΕΚ 353/Β΄/30-3-2010 δημοσιεύθηκε η αριθμ. οικ.14217/29-3-2010 Υπουργική Απόφαση «Εξαίρεση προσωπικού ορισμένου χρόνου από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010».
Η απόφαση αυτή εκδόθηκε δυνάμει των προβλεπομένων στο άρθρο 14 παρ.1β του ν.3812/2009 (234/Α΄), όπου παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να εξαιρούνται μέχρι 31-12-2010 από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94 όπως ισχύει ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση εξαιρούνται για το τρέχον έτος από τα οριζόμενα στο ν.2190/94 όπως ισχύει οι περιπτώσεις προσλήψεων που προβλέπονται στα άρθρα 209, 210 και 211 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), που αφορούν το προσωπικό για την εκτέλεση έκτακτων έργων με αυτεπιστασία, το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται έως πέντε ημερομίσθια το μήνα, και τους υδρονομείς άρδευσης των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.»
« Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 211 του νόμου 3584/2007 ( ΦΕΚ Α΄143 )η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ διέπεται αποκλειστικά από τις ειδικές ρυθμίσεις του από 283/ 15-4-1957 Β.Δ « Περί της αστυνομίας άρδευσης Υδάτων » ( ΦΕΚ Α΄60 ) όπως ισχύει. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 και ενεργείται κατά παρέγκλιση των διατάξεων του Ν.2190/1994 όπως ισχύει Β.Δ. 28 Μαρτ./15 Απρ. 1957
Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων »

Αν το δημοτικό συμβούλιο εφάρμοζε αυτά που προβλέπει ο νόμος έπρεπε να προχωρήσει στην προκήρυξη της θέσης .
Η τοποθέτηση όμως ΝΟΜΙΜΟΥ υδρονομέα είναι αντίθετη στα συμφέροντα μέλους της δημοτικής αρχής ( που παράνομα συμμετείχε στην συζήτηση του θέματος άρθρο 99 του ΚΔΚ ) γιατί πρέπει να εφαρμόσει την απόφαση του Αγρονόμου Καλαμάτας που τον υποχρεώνει να ξηλώσει τα παράνομο δίκτυο άρδευσης που αυθαίρετα έχει συνδέσει στο κοινόχρηστο δίκτυο της Μεταμόρφωσης .
Καταργώντας τους νόμους οι …πραίτορες της δημοτικής αρχής δίνουν την ευχέρεια να ορίσει η ……κλίκα του συγκεκριμένου συμβούλου μέσα από …επιλεγμένους παραγωγούς της Μεταμόρφωσης υδρονομέα ο οποίος δεν αναγνωρίζεται από την νομοθεσία και συνεπώς δεν μπορεί να εφαρμόσει την απόφαση του αγρονόμου αφήνοντας τον συγκεκριμένο σύμβουλο και …δεξί χέρι του δημάρχου να νέμεται και να μεταφέρει αυθαίρετα στα κτήματα του χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα από τον κανονισμό και τα δικαιώματα άρδευσης που ισχύουν από το …1957, χωρίς καμία ενόχληση τα νερά άρδευσης της Μεταμόρφωσης χωρίς να δίνει λογαριασμό πουθενά .
Μπράβο κύριοι της καταρρέουσας πλειοψηφίας εξοφλείται στο ακέραιο τα γραμμάτια που οφείλεται στην δημοτική αρχή στηρίζοντας με την ψήφο σας την καταστρατήγηση των νόμων και γίνεστε συμμέτοχοι για μια ακόμα φορά στα αμαρτήματα της δημοτικής αρχής υπερασπιζόμενοι έως τέλους …παράνομες συναλλαγές

* Για το θέμα της αγοράς οικοπέδων θα αναφερθούμε σε άλλο άρθρο γιατί η υπόθεση έχει ….Βυζαντινό παρασκήνιο