ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

4.3.20

Η υποχρέωση απάντησης Δημόσιας υπηρεσίας σε έγγραφο αίτημα πολίτη

Γράφει ο Χρήστος Ηλ.Τσίχλης

Δικηγόρος Αθηνών


Το έγγραφο αίτημα πολίτη στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία, απαιτείται να είναι επώνυμο,ενυπόγραφο και να έχει πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της δημόσιας υπηρεσίας. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια δημόσια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει εντός 3 ημερών, να την διαβιβάσει στην αρμόδια και να το γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο. 

Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Τα ανώνυμα, ανυπόγραφα και προφορικά αιτήματα δεν δημιουργούν υποχρέωση στην διοίκηση να ενεργήσει. Όταν όμωςπρόκειται για σοβαρή καταγγελία, η διοίκηση οφείλει να ερευνήσει τα καταγγελόμενα ή να διαβιβάσει την καταγγελία στον αρμόδιο φορέα.
Η δημόσια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εγγράφως στον πολίτη, αλλιώς ο υπάλληλος που έχει χρεωθεί την υπόθεση, ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος.

Το άρθρο 10 παρ 3 του Συντάγματος αναφέρει ότι η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών. 
Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, καταβάλλεται ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα,κατόπιν αναφοράς στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης και δύναται να προσφύγει κατά του υπαλλήλου και του διευθυντή για παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν2690/ 1999 ΚΔΔ οι δημόσιες υπηρεσίες,ΟΤΑ,ΝΠΔΔ οφείλουν να απαντούν εντός 50 ημερών.Για τις υποθέσεις αρμοδιότητας περισσοτέρων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται κατά 10 ακόμα ημέρες.
Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει εντός 5 ημερών πριν την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον
αιτούντα τους λόγους καθυστέρησης,τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τα στοιχεία επικοινωνίας του και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η προθεσμία των 50 ημερών είναι ημερολογιακή, άρχεται από την ημερομηνία εισόδου της αίτησης στην υπηρεσία και πρωτοκολλησής
της, εφόσον έχουν συνυποβληθεί τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά.
Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία,δίχως έγγραφη απάντηση της διοίκησης, ο πολίτης μπορεί να καταθέσει αναφορά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης,στον Συνήγορο του Πολίτη,στον Γενικό Επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και μηνυτήρια αναφορά κατά του υπαλλήλου. Ο Συνήγορος του πολίτη διαμεσολαβεί εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 50 ημερών (για παράνομη δράση και κακοδιοίκηση).
Η κοινοποίηση δεν συνιστά υποχρέωση της διοίκησης να απαντήσει. Η δημόσια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραλάβει οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται σ’αυτή. Το έγγραφο αυτό λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Για να γίνει έγκυρα η επικοινωνία μεταξύ δημόσιας υπηρεσίας και πολίτη μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), απαιτείται η συγκατάθεση του ιδιώτη. Η συγκατάθεση αυτή παρέχεται είτε π.χ. με αίτηση ή δήλωση του ιδιώτη στην οικεία υπηρεσία, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που αποδεικνύει την αποδοχή αυτής της μορφής επικοινωνίας.
Εξαίρεση 1. Τα έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, καθώς και όλα εκείνα για τα οποία η κείμενη νομοθεσία απαγορεύει τη χορήγηση αντιγράφου (νόμος 1599/1986, άρθρο 16)

Εξαίρεση 2. Τα έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (νόμος 2472/1997, άρθρο 2, περ. β΄)

Εξαίρεση 3. Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση, στους διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς, οι οποίοι πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις ή από την οικεία προκήρυξη συμμετοχής.

Εξαίρεση 4. Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η υποβολή τους σε πρωτότυπο ή επικυρωμένα αντίγραφα.

Εξαίρεση 5. Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωμής.

Εξαίρεση 6. Τα αποδεικτικά είσπραξης

Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σε κάθε περίπτωση που υφίσταται απαγόρευση διακίνησης εγγράφου με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (νόμος 2672/1998, άρθρο 14, παρ. 6).
Τα έγγραφα που αποστέλλονται με fax από υπηρεσίες πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από φύλλο αποστολής που περιέχει:

α. τον πλήρη τίτλο και διεύθυνση της αποστέλλουσας υπηρεσίας
β. τα στοιχεία του αποστελλόμενου εγγράφουν δηλαδή:
– θέμα
– αριθμό πρωτοκόλλου
– ημερομηνία έκδοσης
– πλήρη τίτλο υπηρεσίας που έχει εκδώσει το έγγραφο, αν αυτή δεν είναι ίδια με την υπηρεσία που το αποστέλλει
γ. τον αριθμό των σελίδων που αποστέλλονται
δ. τα στοιχεία του χειριστή του fax που αποστέλλει το μήνυμα, δηλαδή:
– ονοματεπώνυμο
– ιδιότητα
– αριθμό τηλεφώνου
– αριθμό fax, στην περίπτωση που το fax στο οποίο δέχεται μηνύματα, δεν συμπίπτει με το fax αποστολής
– υπογραφή

Αν το fax αποστέλλει ο πολίτης το φύλλο αποστολής πρέπει να περιέχει:

α. ονοματεπώνυμο (για φυσικό πρόσωπο) ή επωνυμία (για νομικό πρόσωπο)
β. ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας (για φυσικό πρόσωπο) ή έδρας (για νομικό πρόσωπο)
γ. αριθμό τηλεφώνου ή fax
δ. ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου που αποστέλλει
ε. υπόμνηση του αριθμού των σελίδων που αποστέλλονται
στ. υπογραφή του αποστολέα, αν έιναι φυσικό πρόσωπο ή τα στοιχεία του χειριστή του fax, αν είναι νομικό πρόσωπο, δηλαδή:
– ονοματεπώνυμο
– ιδιότητα
– αριθμό τηλεφώνου
– αριθμό fax στην περίπτωση πυ το fax στο οποίο δέχεται μηνύματα δεν συμπίπτει με το fax αποστολής – υπογραφή.
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν προέρχονται από υπηρεσία ή δημόσιο φορέα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα:

α. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολέα και λήπτη
β. τον πλήρη τίτλο της αποστέλλουσας υπηρεσίας
γ. τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του αποστελλόμενου μηνύματος και συγκεκριμένα:
– θέμα
– ημερομηνία
– αριθμό πρωτοκόλλου, αν υπάρχει
δ. τα στοιχεία του χειριστή που έχει ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, δηλαδή:
– ονοματεπώνυμο
– ιδιότητα
– αριθμό τηλεφώνου και fax

Όταν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται από ιδιώτη, περιέχουν απαραίτητα:

α. ονοματεπώνυμο (για φυσικό πρόσωπο) ή επωνυμία (για νομικό πρόσωπο)
β. ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας (για φυσικό πρόσωπο) ή έδρας (για νομικό πρόσωπο)
γ. αριθμό τηλεφώνου ή fax
δ. υπογραφή του αποστολέα, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή τα στοιχεία του χειριστή του e-mail, αν είναι νομικό πρόσωπο, δηλαδή:
– ονοματεπώνυμο χειριστή
– ιδιότητα χειριστή
– αριθμό τηλεφώνου και fax για την παρακολούθηση των οποίων είναι υπεύθυνος ο χειριστής.

Αν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσαρτώνται και αρχεία δεδομένων αναγράφεται ο χαρακτήρας και τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας των δεδομένων αυτών.
Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τεκμαίρεται ότι έχει περιέλθει κανονικά στο λήπτη αν υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που τέτοια επιβεβαίωση δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους, ο παραλήπτης υποχρεούται, εφόσον μέσα σε εύλογο χρόνο του ζητηθεί από τον αποστολέα, να επιβεβαιώσει τη λήψη του μηνύματος.
Η εισαγγελική παραγγελία είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση μόνο στο πλαίσιο ποινικής δίωξης (προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση) => Κρίνεται με βάση τον ΚΠοινΔ που κατισχύει του Ν. 2472/1997
Κατά τα λοιπά, δεσμεύει τη Διοίκηση ως επιτακτική εντολή προς διερεύνηση του αιτήματος => Υποχρέωση της Διοίκησης να δώσει σαφή και αιτιολογημένη απάντηση (θετική ή αρνητική).
Ο Συνήγορος του Πολίτη υποχρεώνει την δημόσια υπηρεσία να δώσει συγκεκριμένη απάντηση,με βάση το αίτημα του πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν διαμεσολαβεί εάν δεν παρέλθει η εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία απάντησης από την Διοίκηση [κατά κανόνα, και αν δεν προβλέπονται ειδικότερες προθεσμίες, η προθεσμία αυτή είναι πενήντα (50) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2690/1999, «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»]. 
Πριν την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν υφίσταται φαινόμενο παράνομης δράσης ή κακοδιοίκησης για την επίλυση του οποίου θα είχε την αρμοδιότητα να παρέμβει η Αρχή.
Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ και οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης(Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης) ερευνούν περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος δημοσιών υπαλλήλων και επεμβαίνουν ανάλογα με την περίπτωση.
Διαβάστε περισσότερα...

Η Μεσσηνία σε επαναστατική τροχιά (1766-1828)

23 Μαρτίου 1821 Αγιοι Απόστολοι Καλαμάτα 
Η Μεσσηνία σε επαναστατική τροχιά (1766-1828)

Νίκος Τόμπρος  

Διαβάστε περισσότερα...

3.3.20

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:Από τη Βοϊδοκοιλιά στο Παλαιόκαστρο

Από τη Βοϊδοκοιλιά ξεκινάει μια πολύ ωραία διαδρομή μέτριας δυσκολίας, που χαρακτηρίζεται από την ποικιλότητα και τη μοναδικότητα του τοπίου.
Αρχικά θα περπατήσετε κατά μήκος της αμμουδιάς προς τον λόφο του Παλαιόκαστρου και στο τέλος της παραλίας θα αρχίσετε την ανάβαση στο λόφο. Η τυπική βλάστηση των θινών σταματά και αρχίζει η μακία.
Κάποια στιγμή θα συναντήσετε την σπηλιά του Νέστορα.
 Από εκεί θαυμάστε την υπέροχη θέα. μετά το σπήλαιο θα συνεχίσετε την ανάβαση. Αρχικά είναι κάπως δύσκολη και απότομη σε λαξευμένα βράχια...

Στη συνέχεια αν συνεχίσετε θα βρείτε τα τείχη του κάστρου, όπου μπορείτε να κάνετε και μια βόλτα στο εσωτερικό του.
Η θέα από το Παλαιόκαστρο είναι μοναδική από κάθε πλευρά. Από βόρεια η Βοϊδοκοιλιά και πιο πίσω η παραλία του Ρωμανού. Ανατολικά το Διβάρι και η παραλία του.
Από νότια το στενό της Συκιάς, η Σφακτηρία και το Ναυαρίνο. Δυτικά απλώνεται το Ιόνιο. Πάνω στο λόφο έχουμε τη ευκαιρία να δούμε διαφορετική βλάστηση από αυτήν του υγρότοπου.
Στην άκρη του γκρεμού προς Διβάρι βλέπουμε τις γαλατσίδες -τυπικό φυτό- αυτού του τοπίου. Και τα πουλιά εδώ είναι διαφορετικά.
Ο βραχοτσοπανάκος, πιστός λάτρης των αρχαιολογικών χώρων, κάνει συνεχώς γνωστή τη παρουσία του με δυνατές φωνές, ενώ ο γαλαζοκότσυφας ανεβοκατεβαίνει στους προμαχώνες. Υπάρχουν αρκετά είδη που φωλιάζουν στα απότομα βράχια, κυρίως στη Σφακτηρία και συχνάζουν κι εδώ.
Από το κάστρο μπορείτε να επιστρέψετε στη Βοϊδοκοιλιά κατευθείαν. Πρέπει να υπολογίσετε τουλάχιστον 1,5 ώρα μαζί με τις στάσεις.
Μπορείτε όμως να κάνετε και κάτι άλλο. Να κατηφορίσετε στη νότια πλευρά προς το στενό της Συκιάς. Από εκεί η Σφακτηρία είναι μόλις 150μ.
Συνεχίζοντας αριστερά θα φτάσετε στην παραλία του Διβαρίου και θα συναντήσετε το δρόμο που έρχεται από Γιάλοβα και την ενεπίγραφη πινακίδα που δείχνει προς Βοϊδοκοιλιά.
Συνεχίζετε το μονοπάτι που πηγαίνει στη ρίζα του γκρεμού του Παλαιόκαστρου και στην όχθη της λιμνοθάλασσας. Σε είκοσι περίπου λεπτά θα είστε πίσω στη Βοϊδοκοιλιά έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο που είναι περίπου 3,5χλμ.

Β.Μ
Διαβάστε περισσότερα...

Κουφιέρος:Το Αρκάδι της Μεσσηνίας !

Ο Κουφιέρος, το αιματοβαμμένο βουνό των Κοντοβουνίων, φιλοξένησε στην κορφή του την γραφίδα του Τισσαμενού, η οποία διέσωσε την τιτανομαχία και την ηρωική θυσία του Παπαφλέσσα με τους συντρόφους του. 

Στη ράχη του, κρατάει το χωριό Παπαφλέσσα με τον οικισμό Άνω Παπαφλέσσα και στα σπλάχνα του το μαρτυρικό Σπήλαιο, κατοικητήριο των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, που κάθε χρόνο την πρώτη Ιουλίου γιορτάζονται, πανηγυρικά.
Τα παλιά χρόνια το πανηγύρι των Αγίων ήταν τρανή γιορτή για τον τόπο αυτό.
Αλλά και στις μέρες μας, η αγάπη και η αταλάντευτη πίστη των αγνών ορεσίβιων κατοίκων της περιοχής, στη χάρη των θαυματουργών Αγίων, δεν υστερεί. Οργανώνουν θρησκευτικές εκδηλώσεις και υποδέχονται χιλιάδες κόσμου, που καταφθάνουν προσκυνητές στη σπηλιά των Αγίων με τον πελώριο γκρεμό, ατόφιον με κείνον που σπρωγμένοι από το χέρι του δολοφόνου δασκάλου των, άφησαν την τελευταία τους πνοή...
Αυτές τις μέρες ο τόπος αλλάζει όψη. Η αρχή της Εκκλησίας χάνεται στην αχλύ των μαύρων χρόνων της τουρκοκρατίας.
Δεν υπάρχει γι’ αυτή γραπτή μαρτυρία. Και η επιχώρια παράδοση μας λέει, πως εκείνα τα χρόνια, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, σε κάθε τουρκική επιχείρηση γενοκτονίας, έμπαιναν σε κείνη την απύθμενη σπηλιά και ταμπουρωνόνταν, ώσπου να περάσει το κακό.
Σε τέτοιες μέρες, φαίνεται, ανώνυμοι αγιογράφοι, έκαναν τους Αγίους προστάτες τους, στην οροφή της σπηλιάς.
Πιάνεται η ανάσα του ανθρώπου σαν κοιτάζει προς τα πάνω και τον πιάνει ίλιγγος στη σκέψη, πως στάθηκαν ζωγράφοι δεμένοι και αιωρούμενοι στο χάος και ετελείωσαν αυτά τα αριστουργήματα πάνω στους βράχους.
Όμως, κάποια πυρκαγιά, αργότερα από τους Τούρκους επιδρομείς που στοίχισε τη ζωή χιλιάδων αθώων υπάρξεων – η επιχώρια παράδοσις και οι ελάχιστες αμφιλεγόμενες ιστορικές αναφορές, συγκλίνουν στις μέρες των ορλωφικών – έκαψε και μαύρισε, ότι υπήρχε εκεί εκτός από τις μορφές των δύο Αγίων Κοσμά και Δαμιανού στο ψηλότερο μέρος της σπηλιάς και αγνάντια προς το ρέμα που γοργοκυλάει θυμωμένο το νερό στο βάθος του βαράθρου.
Έτσι, από τότε μένουν εκεί στη μαυρισμένη σπηλιά του Κουφιέρου, θαυματουργοί προστάτες, παλλάδιο ολοκλήρου της περιοχής. Ωστόσο, μια περιδιάβαση στην αφτιασίδωτη επιχώρια παράδοση – την αυθεντικότητα της οποίας λόγω εντοπιότητας επιβεβαιώνω – θα μας χαρίσει τη δική μας άποψη και μάλιστα με συγκλονιστικές λεπτομέρειες.
Ας τη χαρούμε εκ στόματος αειμνήστου Νικ. Κατσούλα από το Άνω Παπαφλέσσα, όπως την κατέγραψεν προ πολλών ετών η γραφίδα του ακούραστου λαογράφου και προκατόχου μου στη Διεύθυνση του περιοδικού «Ιθώμη», επίσης αειμνήστου Γιάννη Αναπλιώτη. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Αριστομένης» τ. 51–52. «Στο βουνό Κουφιέρο βρίσκεται ο συνοικισμός Άνω Παπαφλέσσα της ομώνυμης κοινότητας.
Οι γέροντες του χωριού λένε πως ονομάσθηκε έτσι, Κουφιέρος, επειδή είναι κούφιο. Μια μεγάλη τρύπα που σε βγάζει στο κούφιο μέρος, αρχίζει από τους πρόποδες του βουνού κατά το Παλαιό Λουτρό.
Σαν την περάσεις και προχωρήσεις θα φτάσεις ως το χωριό Βλάσση. Έχουν να πούν μάλιστα, πως κάποτε, τα πολύ παλιά χρόνια, αμπόλησαν στην τρύπα ένα κριάρι άσπρο και το ζωντανό βγήκε στού Βλάσση, στην άλλη άκρη κατάμαυρο από την καπινιά. Σώζεται σήμερα μια σπηλιά στο πάνω μέρος, κατά το Παλαιό Λουτρό, προς το βουνό. Έχει ύψος κάπου 8 – 10 μέτρα και πλάτος 12 – 13 μέτρα. Οι πλευρές της έχουν και αυτές μαυρίσει από την καπινιά.
Στο βάθος, η χριστιανική ψυχή έχει στεριώσει μια ξύλινη εκκλησούλα. Σ’ αυτή τελείται κάθε χρόνο επιμνημόσυνη δέηση. Στο μέρος της εκκλησούλας, δεξιά, φαίνεται το άνοιγμα μικρής τρύπας, που σίγουρα άλλοτε ήταν μεγαλύτερη και με την πολυκαιρία έχει σχεδόν «κλείσει».
Σ’ αυτή τη σπηλιά, εδώ και πολλά χρόνια βρίσκαν καταφύγιο οι πρόγονοί μας. Και κάθε φορά πού ‘φταναν στο Μοριά οι τουρκαρβανίτες βρίσκαν καταφύγιο οι κατατρεγμένοι από την τουρκιά πρόγονοί μας. Και κάθε φορά πού ‘φταναν στα μέρη μας οι Τούρκοι σφάζοντας ραγιάδες, λεηλατούντες και ρημάζοντες τον τόπο, άνθρωποι από όλη τη Μεσσηνία, τρύπωναν, με τους Ιερείς και τα χοντρά ζωντανά τους μέσα στη σπηλιά του Κουφιέρου, για να σωθούν.
Σ’ έναν τέτοιο χαλασμό, κάπου πέντε χιλιάδες ψυχές, είχαν κρυφτεί στη σπηλιά για να γλυτώσουν από το μαχαίρι του Τούρκου. Μείναν εκεί κάμποσες μέρες, ώσπου να περάσει το κακό.
Νερό παίρναν από το ποτάμι προς τα κάτω. Το κουβαλούσαν από απόσταση κάπου 500 μέτρων. Μέσα στη σπηλιά είχαν φτιάξει χωμάτινα σκαλιά που φτάναν ίσαμε το ποτάμι. Κατέβαιναν και παίρναν νερό. Σώζεται ακόμη το στόμιο της τρύπας, που οδηγούσε στο ποτάμι.
Είναι αυτή που είπαμε δίπλα στην εκκλησούλα. Το νερό το κουβαλούσαν οι άνθρωποι της σπηλιάς καθένας με τη σειρά του. σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Και μια μέρα, που λες, ήταν σειρά ενός παπά.
Κατέβηκε.
Πήρε νερό, αλλά δεν πρόφτασε να γυρίσει και λαχτάρισε βλέποντας να κάθουντε στις πέτρες καμμιά δεκαριά Τούρκοι. Τον πιάσανε.
Του ‘ταξαν να του χαρίσουν τη ζωή και λίρες χρυσές. Φτάνει να τους έλεγε που κρύβονται οι άλλοι, γιατί αφού κουβαλούσε νερό, έπρεπε να κρύβονται κάπου εκεί ραγιάδες. Τους είπε – π’ ανάθεμά τον! 
Κι όχι μόνο τούτο, μα τους οδήγησε ο ίδιος χέρι – χέρι, και στις δύο τρύπες.
Σαν φτάσαν ως εκεί ο Τσαούσης των Τούρκων διέταξε τους άνδρες του να σκοτώσουν πρώτα τον προδότη παπά και να πετάξουν το κουφάρι του εκεί κάπου, να το φάνε τα όρνια και τα σκυλιά. Και το ‘φαγαν… Έπειτα οι άπιστοι κλείσανε με χώματα την τρύπα κατά το ποτάμι.
Στοίβαξαν ξερόκλαδα και χλωρά ξύλα στο στόμιο της σπηλιάς και βάλανε φωτιά. 
Τίκλωσε ο τόπος από καπινό, ένεκα που τα καιόμενα χλωρά ξύλα, άφηναν πολύ καπινό.
Έτσι γέμισε όλη η σπηλιά καπνούρα. Και τότε έγινε ο,τι και στ’ Αρκάδι. Αμολόητο κακό. Δε γλίτωσε ούτε μισός από τους αδούλωτους Έλληνες, που είχαν κρυφτεί στη σπηλιά. Το ολοκαύτωμα του Κουφιέρου δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου.
Η Ελλάδα και ξέχωρα η Μεσσηνία, τιμάει τον τόπο αυτό του φριχτού μα δοξασμένου θανάτου τόσων Μεσσηνίων, σαν ιερό. 
Και κάθε χρόνο στη γιορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, τελείται μνημόσυνο». Ο σημερινός επιφυλλιδογραφικός μου λόγος, ας είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους αναγνώστες μου, για ευλαβικό μνημόσυνο στα πάθη και στα βάσανα του λαού μας.
Κάλεσμα στα αιματοβαμμένα, αλλά φιλόξενα χώματα των Κοντοβουνίων, με τα κρυστάλλινα νερά και την πανώρια βουνίσια θωριά τους.

Π. Κοσμόπουλος
Διαβάστε περισσότερα...

24.2.20

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ : ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τις τελευταίες μέρες και εν όψει των καθοριστικών αποφάσεων για το τι μέλλει γενέσθαι με το δρόμο Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, διαβάζουμε στα τοπικά μέσα διάφορες τοποθετήσεις. 
Σημαντικότερη μέσα σε όλες αυτή του κ. Σπίρτζη, του πρώην Υπουργού Υποδομών επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και αποκλειστικά υπεύθυνου για τη μη κατασκευή του δρόμου. Αντί λοιπόν να σιωπήσει και να ζητήσει συγνώμη, έχει το θράσος να έρχεται στη Μεσσηνία και να ζητάει και τα ρέστα για τη μη κατασκευή του, αραδιάζοντας πλήθος ψεμάτων για να δικαιολογήσει τη δική του ανικανότητα.
Ο δρόμος Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, μαζί με το δρόμο Τσακώνα – Καλόνερο και την αναβάθμιση του Αεροδρομίου, αποτελούν τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα που έχει ανάγκη η Μεσσηνία, τα οποία θα την χαρακτηρίσουν για τα επόμενα 20 και ίσως περισσότερα χρόνια. Τιμώντας την ψήφο των συμπολιτών μου, θα πρέπει πρώτιστα και πάνω απ’ όλα να αναζητήσουμε και να αναδείξουμε στους συμπολίτες μας την αλήθεια σχετικά με το συγκεκριμένο έργο.
Θέλω εξαρχής να τονίσω ότι θα στηρίξω την όποια απόφαση λάβει η Κυβέρνηση για το δρόμο. Οφείλω όμως, την ίδια στιγμή, με τη διπλή ιδιότητα μου, αυτή του Βουλευτή Μεσσηνίας – Πολιτικού Μηχανικού, να παραθέσω στους συμπατριώτες μου τα δεδομένα και τις προοπτικές που αφορούν το συγκεκριμένο έργο πνοής για τη Μεσσηνία.
Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
Το Καλαμάτα – Ριζόμυλος προέκυψε ως έργο περίπου το 2002, όταν η τότε Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έκρινε ότι έπρεπε να ερευνήσει την κατασκευή ενός δρόμου ταχύτερου και ασφαλέστερου από την Καλαμάτα έως τον Ριζόμυλο. Η τότε μελέτη, που αφορούσε έναν δρόμο με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, εκπονήθηκε από εξειδικευμένο γραφείο μελετητών και πληρώθηκε με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου από την τότε Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση (ΑΕΠΟ 5038/16.12.2005).
Το 2005 μετά από αίτημα της τότε Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και έγκριση του Υπουργείου Υποδομών, η προηγούμενη μελέτη αναβαθμίστηκε σε μελέτη σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, που θα κάλυπτε τις ανάγκες του κυκλοφοριακού φόρτου. Η συγκεκριμένη μελέτη αναβάθμισης εκπονήθηκε από εξειδικευμένο γραφείο μελετών υπό την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών της πρώην Νομαρχίας με δωρεά ιδιώτη. Σημειώνεται ότι οι γεωτεχνικές έρευνες στις θέσεις των γεφυρών εκπονήθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δ/νση Κ.Ε.Δ.Ε. (Δ14).
Η μελέτη εγκρίθηκε το 2009 και αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά το 2013 (ΑΕΠΟ 1855/11-2-7-2013, ΑΔΑ:ΒΛ43ΟΡ1Φ-971) (Έγγραφο 1).
Το 2014 την παραπάνω μελέτη την ανασύνταξε το Υπουργείο Υποδομών ώστε να περιληφθούν οι αλλαγές που απαιτούσαν τα δημοτικά συμβούλια Μεσσήνης και Καλαμάτας καθώς επίσης και να προστεθεί η μελέτη συνδετήριας οδού σύνδεσης με τον αυτοκινητόδρομο του ΜΟΡΕΑ, ο οποίος ΜΟΛΙΣ είχε κατασκευαστεί. Το Υπουργείο Υποδομών υπέγραψε σχετική σύμβαση με εξειδικευμένα γραφεία μελετών (Έγγραφο 2). Η μελέτη διεκπεραιώθηκε και παραλήφθηκε από την επιτροπή που είχε συσταθεί από το Υπουργείο (έγγραφα 3 – 4), με το πρακτικό παραλαβής ΔΟΥ/2353/22-4-2016 και πληρώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου (έγγραφο 5).
Συνεπώς το οδικό τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος μήκους 14,7 χλμ. έχει μελετηθεί πλήρως έχοντας οριστικές μελέτες στο σύνολό του, με τις απαιτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ενσωματωμένες και ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 75 εκ. € συν το κόστος απαλλοτριώσεων.
ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ
Το 2009 ανατέθηκε από το Υπουργείο Υποδομών σε σύμπραξη μελετητικών γραφείων η εκπόνηση μελέτης για τα οδικά τμήματα Ριζόμυλος – Πύλος  και Πύλος – Μεθώνη. Έως σήμερα έχουμε τα εξής δεδομένα:
Το τμήμα Ριζόμυλος – Σουληνάρι έχει εγκεκριμένες οριστικές μελέτες σχεδόν στο σύνολό του και κόστος κατασκευής 50 εκ. ευρώ συν το κόστος απαλλοτριώσεων.
Το τμήμα Σουληνάρι – Πύλος δεν έχει ΚΑΜΙΑ οριστική μελέτη, παρά μόνο κάποιες προμελέτες. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑ (απαιτούνται κοιλαδογέφυρες κτλ) και ΜΑΚΡΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΚΟΣΤΟΒΟΡΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ. Κατ’ εκτίμηση τα 10χλμ του τμήματος αυτού θα απαιτήσουν περί τα 100  εκ. € συν το κόστος απαλλοτριώσεων, όσο δηλαδή κοστίζει σχεδόν το ΤΣΑΚΩΝΑ – ΚΑΛΟΝΕΡΟ.
Τέλος τα τμήματα παράκαμψη Πύλου και Πύλος – Μεθώνη είναι σε στάδιο προμελέτης αλλά είναι τμήματα μικρού κόστους κατασκευής γιατί δεν έχουν σημαντικά τεχνικά έργα.
Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΣΔΙΤ
Μετά την περήφανη διαπραγμάτευση Βαρουφάκη και την εξαφάνιση των αποθεματικών από Δήμους, φορείς και βέβαια το ΠΔΕ, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού δεν μπορούσε να δικαιολογήσει στους Μεσσήνιους  τη μη κατασκευή της παραλιακής χάραξης, χαρακτήρισε δια του κ. Σπίρτζη ως «Φαραωνικό το έργο Σαμαρά, θα αναζητήσουμε καλύτερη λύση». Η καλύτερη λύση ήταν η εκπόνηση νέας μελέτης ως «δωρεά» από το ΜΟΡΕΑ (Υ.Α. ΕΠΠ-ΒΕ/Δ/Φ1/6871/11-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΙΦ46530Ξ-724).
Τελικά 9 ημέρες πριν τις Περιφερειακές Εκλογές, με υποψήφιο περιφερειάρχη Πελοποννήσου τον τότε Γ.Γ. Υποδομών κ. Δέδε, στις 17-5-2019 προκηρύχθηκε διαγωνισμός ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τον οποίο όσες εταιρίες επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην κατασκευή του έργου έπρεπε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 2-7-2019 (5 ημέρες πριν τις Εθνικές Εκλογές). Το έργο προέβλεπε για το τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλο την αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού. Στην συγκεκριμένη προκήρυξη εκδήλωσαν ενδιαφέρον 5 εταιρίες και έγιναν αποδεκτές.
Εδώ βρισκόμαστε σήμερα.
ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΨΕΜΑΤΑ
Όπως παραδέχθηκε ο κ. Σπίρτζης στην προχθεσινή του συνέντευξη, η επιλογή να απορριφθεί η παραλιακή χάραξη ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από το  Υπουργείο Υποδομών και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, όπως ακούγαμε μέχρι σήμερα. Αυτή η ομολογία ήταν και η μόνη ΑΛΗΘΕΙΑ που είπε.
Για να δικαιολογήσει την απόφασή του υπέπεσε στα εξής αντιφατικά ψέματα: α) δεν είχαμε μελέτες για την παραλιακή χάραξη. Προφανώς και μελέτες είχε το Υπουργείο και αυτές είχαν πληρωθεί από τον Έλληνα Φορολογούμενο. β) Το κόστος απαλλοτριώσεων ήταν μεγαλύτερο στην παραλιακή χάραξη. Αυτό θα το δούμε όμως πιο αναλυτικά.
ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ: Το ΣΔΙΤ δεν περιλαμβάνει καμία οριστική μελέτη, ούτε καν Άδεια Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Καλαμάτα – Ριζόμυλος. Αυτή θα γίνει στη Β φάση και οι οριστικές μελέτες θα εκπονηθούν μετά από ανταγωνιστικό διάλογο των εταιριών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Στη συνέχεια η οριστική μελέτη θα δημοπρατηθεί και θα αρχίσει η κατασκευή του έργου. Το υπεραισιόδοξο σενάριο έχει εκτιμώμενο χρόνο εκπόνησης και έγκρισης των οριστικών μελετών τα 3 χρόνια και άλλα 3-4 χρόνια ο χρόνος κατασκευής.
ΟΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
Αυτό που όφειλε να γνωρίζει ο κ. Σπίρτζης ως πρώην Υπουργός Υποδομών αλλά κυρίως ως Πολιτικός Μηχανικός και πρώην Πρόεδρος του ΤΕΕ είναι ότι η τελική τιμή των απαλλοτριώσεων ορίζεται από τα δικαστήρια. Επιπλέον, η Παραλιακή χάραξη οδεύει μέσα από κτήματα που δεν έχουν επικείμενα (μάντρες, κατοικίες, επιχειρήσεις κτλ) σε αντίθεση με την αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού, όπου συμβαίνει το αντίθετο. Εύλογα λοιπόν μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι η αξία απαλλοτρίωσης ενός κτήματος είναι πολύ μικρότερη από μια κατοικία ή μια επιχείρηση.
Παράλληλα, στην Παραλιακή χάραξη, μέρος της απαλλοτρίωσης είναι η αυταποζημίωση. Επειδή οι παρακείμενες ιδιοκτησίες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δρόμο – άρα  ανεβαίνει η αξία τους – δεν θα πληρωθούν για το σύνολο της απαλλοτριωθείσας έκτασης, παρά για μέρος αυτής. Σε αντίθεση με τις απαλλοτριώσεις της αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου, οι οποίες είναι ήδη υψηλής αξίας, επειδή βρίσκονται σε εθνικό δρόμο και άρα θα πληρωθεί η απαλλοτριωθείσα έκταση στο σύνολό της και μάλιστα σε υψηλή αξία. Συνεπώς, ακόμα και αν οι εκτάσεις είναι περισσότερες στην παραλιακή χάραξη, όπως με πονηρία τόνισε ο κ. Σπίρτζης, είναι σίγουρο ότι το κόστος απαλλοτρίωσης θα είναι μικρότερο απ’ αυτό της αναβάθμισης. Μήπως κ. Σπίρτζη γι’ αυτό επιλέξατε την αναβάθμιση για να αποζημιωθούν αδρά τυχόν πολιτικοί σας φίλοι;
ΤΑ ΔΥΟ ΕΦ’ ΕΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Α) Συνεχίζουμε με το υπάρχον προεκλογικό και πρόχειρο ΣΔΙΤ:
Το σενάριο όμως προϋποθέτει να έρθει η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση  και έγκριση στα Δημοτικά Συμβούλια Μεσσήνης, Καλαμάτας και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. Καλαμάτας αποτελείται από 10 διαφορετικές παρατάξεις, όπου καμία δεν έχει την πλειοψηφία. Αντίστοιχα και στο Π.Σ. Πελοποννήσου καμία παράταξη δεν έχει την πλειοψηφία. Επιπλέον, στο Δ.Σ. Μεσσήνης το 2013, παρόλο που υπήρχαν εγκεκριμένες μελέτες για την παραλιακή χάραξη, εντούτοις υπήρξαν έντονες αντιδράσεις προκειμένου να ενσωματωθούν αλλαγές – όπως και έγιναν τελικά – στην Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Ας φανταστεί κάποιος τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν σήμερα στα Δημοτικά και το Περιφερειακό Συμβούλιο, που πρέπει να γνωμοδοτήσουν χωρίς να έχουν τον τελικό σχεδιασμό του έργου, αφού αυτός θα προκύψει μετά τον ανταγωνιστικό διάλογο. Εύχομαι να μη διαιρεθούν ούτε τα συμβούλια, ούτε οι τοπικές κοινωνίες.
Προϋποθέτει να απαντηθούν ΤΩΡΑ τα ερωτήματα: Θα είναι ο δρόμος «ανοικτός»; Θα έχει παράπλευρες οδούς και πού; Θα επανακατασκευαστούν οι υφιστάμενες γέφυρες στο σύνολο τους ή όχι, βάσει των πλημμυρικών δεδομένων, τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη στην παραλιακή χάραξη; Στις θέσεις των 6 προβλεπόμενων υποκείμενων διαβάσεων (όπως αυτές φαίνονται στον προτεινόμενο σχεδιασμό που έδωσε το Υπουργείο στη δημοσιότητα) πώς θα αντιμετωπισθούν οι προσβάσεις των παρόδιων ιδιοκτησιών; Τι θα γίνει με την υφιστάμενη Σιδ/κή γραμμή που τέμνεται ισόπεδα σε τουλάχιστον 4 θέσεις με το δρόμο; Τι θα γίνει με την είσοδο/έξοδο από την Καλαμάτα;
Τελικά, το κόστος κατασκευής της αναβαθμισμένης υφιστάμενης οδού που προτείνει το ΣΔΙΤ για το Καλαμάτα-Ριζόμυλος, μετά την ολοκλήρωση των οριστικών τεχνικών μελετών, μήπως θα είναι μεγαλύτερο από αυτό της Παραλιακής χάραξης που υπολογίστηκε βάσει των οριστικών τεχνικών μελετών ενώ παράλληλα ο προτεινόμενος δρόμος από το ΣΔΙΤ θα είναι υποδεέστερος της παραλιακής χάραξης και θα κατασκευαστεί μετά από 7 χρόνια (αισιόδοξο σενάριο);
Οι φωνές που υποστηρίζουν ότι ο δρόμος θα ξεκινήσει το 2021 απλά είναι εκτός πραγματικότητας
Β) Η ΠΡΟΤΑΣΗ για ΝΕΟ ΣΔΙΤ
Προκηρύσσεται νέο ΣΔΙΤ για την παραλιακή χάραξη Καλαμάτα- Ριζόμυλος και Ριζόμυλος – Σουληνάρι που μελετητικά είναι απολύτως έτοιμα για δημοπράτηση και για τα οποία δεν χρειάζεται καμία έγκριση-γνωμοδότηση από κανένα Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο αφού είναι ήδη αδειοδοτημένα.
Ένα νέο ΣΔΙΤ χρειάζεται ελάχιστο χρόνο για να προκηρυχθεί και να ελεγχθεί η πληρότητα των εγγράφων των εταιριών που θα συμμετάσχουν, ειδικά αν είναι οι ίδιες 5 που έχουν ήδη ελεγχθεί. Σε αυτό δεν θα υπάρχει ο ανταγωνιστικός διάλογος, αφού υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, άρα προχωράμε κατευθείαν σε δημοπράτηση κατασκευής του έργου. Είναι εφικτό εντός του έτους να αρχίσει η κατασκευή του έργου και ο δρόμος να έχει ολοκληρωθεί εντός διετίας.
Παράλληλα πρέπει με νηφαλιότητα και σύνεση, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη ο νέος δρόμος Σουληνάρι – Κορυφάσιο, να αποφασίσουμε κατά πόσο αυτές τις εποχές μπορούμε να δαπανήσουμε 100 εκ. € για το Σουληνάρι – Πύλος που έχει τα μειονεκτήματα που προαναφέραμε. Ειδικά όταν η πρόθεση της Περιφέρειας είναι να κατασκευάσει άμεσα με χρήματα του  νέου ΕΣΠΑ το δρόμο Κορυφάσιο – Παράκαμψη Γιάλοβας -Πύλος,
Τέλος, το τμήμα Πύλος – Μεθώνη, έργο χαμηλού κόστους, πρέπει γρήγορα να ωριμάσει μελετητικά (ήταν στις υποχρεώσεις του ΜΟΡΕΑ) και να ενταχθεί στο παραπάνω ΣΔΙΤ ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ότι κατά τη διάρκεια αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου Καλαμάτα- Ριζόμυλος,  σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τουριστικά Νομό, η ταλαιπωρία των Μεσσήνιων αλλά και των επισκεπτών θα είναι τεράστια, λόγω των παρακάμψεων, της μετακίνησης των υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών  και της ταυτόχρονης με την κατασκευή χρήσης του δρόμου. Αντίθετα η παραλιακή χάραξη δεν θα επιφέρει ΚΑΜΙΑ ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό και η κατασκευή της θα γίνει ταχύτερα και ασφαλέστερα.
Σημασία δεν έχει να φτιάξουμε έναν ευκαιριακό δρόμο, αλλά έναν δρόμο που δώσει ευκαιρίες για την ανάπτυξη στη Μεσσηνία.
Οι καθοριστικές αποφάσεις είναι μπροστά μας…


Μίλτος Χρυσομάλλης
Βουλευτής Μεσσηνίας

Υ.Γ. 1. Το συνημμένο έγγραφο 6 αφορά  στην παράθεση της οριστικής μελέτης για την παραλιακή χάραξη και του προτεινόμενου σχεδιασμού της αναβάθμισης της υφιστάμενης οδού για το τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος.

Υ.Γ. 2. Το συνημμένο έγγραφο 7 αφορά  στην παράθεση των δεδομένων για το σύνολο του έργου Καλαμάτα – Ριζόμυλος –
Διαβάστε περισσότερα...

19.2.20

Όσο μπορώ και όσο αντέχω ...

Δούλεψα στα ΜΜΕ μου άρεσε και συνεχίζει να μου αρέσει  σαν επάγγελμα.
Βίωσα την εποχή που ο κόσμος διαχώριζε τους καλούς και τους κακούς του χώρου, με βάση και γνώμονα την αξία τους και μόνο. 
Αυτές είναι μερικές σκόρπιες σκέψεις μου τώρα που συμπλήρωσα πάνω από τρείς  δεκαετίες στον χώρο των ΜΜΕ
Πρόλαβα τον καιρό που οι εφημερίδες ήταν μετρημένες στα δάχτυλα, που η λέξη δημοσιογράφος ήταν κάτι άξιο λόγου.
Εμείς, τότε δεν τολμούσαμε να αρθρώσουμε τις λέξεις «είμαι δημοσιογράφος», αν μας ρωτούσαν τι δουλειά κάνουμε.
«Δουλεύω σε κανάλι και εφημερίδα», έλεγα…
Δεν έχω ιδιαίτερη λατρεία στο παρελθόν, όταν μιλάμε για συνθήκες, γιατί σήμερα περάσαμε στο πάτημα ενός κουμπιού στα κινητά τηλέφωνα και έχεις πληροφορία για τα πάντα!
Τα κανάλια είναι συνδρομητικά και παίζουν σε HD και σύντομα όλα σε 4K μηχανήματα.
Τότε γράφαμε με στυλό και σε χαρτί που και που σε γραφομηχανή και τώρα έχουμε laptop ή υπαγόρευση κειμένου στα κινητά!
Όμως τότε λειτουργούσαμε ως άνθρωποι.
Η κοινωνία σήμερα μεταβάλλει τον ρεπόρτερ σε ένα άγριο ζώο που βγαίνει στην ζούγκλα να κυνηγήσει.
Για να φέρει πίσω στο κοινό φρέσκο αίμα.
Δεν φταίει μόνο ο δημοσιογράφος που το κοινό, σαν μοντέρνα ρωμαϊκή αρένα απαιτεί άρτο και θεάματα.
Αλλά έχει την κύρια ευθύνη.
Είναι δεδομένο πως μέσα στην κρίση η κατάσταση, όπως και σε όλα τα πράγματα έτσι και στην δημοσιογραφία ξέφυγε από τον έλεγχο.
Κάποτε όταν έπεφτε στα χέρια μας μία πληροφορία διασταυρώναμε την είδηση.
Τώρα ό,τι ακούσει κάποιος το αναπαράγει.
Τότε, πριν ακόμη και μία 20ετια, οι δημοσιογράφοι ένοιωθαν πως ο άλλος είναι συνάδελφος, όχι εχθρός.
Οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τα περιοδικά και η τηλεόραση έδειχναν, έως και τα τέλη των 90s, πως σέβονται το κοινό.
Τώρα εδώ και καιρό τα πάντα μπήκαν σε μία μηχανή του κιμά που αλέθει συνειδήσεις.
Στον χώρο μας όταν με ρωτάνε τι υποστηρίζω λέω απλά με κανέναν…
Απλά με τη δουλειά μου. Με τον εαυτό μου. Με την αξιοπρέπεια μου.
Έχουμε μεγαλώσει μία ολόκληρη γενιά και πάμε για δεύτερη με εικόνες και πρότυπα τόσο λανθασμένα που απορώ αν μπορούν οι σημερινοί νέοι να ξεχωρίσουν κάτι καλό αν το δουν.
Έχουμε γεμίσει γύρω μας νέα παιδιά που κανένας δεν μπήκε στον κόπο να μορφώσει, να τους κάνει να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να τους αναπτύξει τα όμορφα ένστικτα. Βλέπεις και δυστυχώς ακούς ανθρώπους που λατρεύουν θεωρίες συνωμοσίας και που αισθάνονται παντού αόρατους εχθρούς.
Τα ΜΜΕ έχουν  τεράστια ευθύνη για αυτό με την δημοσιογραφία του διαδικτύου να σέρνει τον χορό.
Λέω λοιπόν περισσότερες από 10.000 μέρες μετά την  εμπλοκή μου στα ΜΜΕ  πως ειλικρινά δεν ξέρω αν υπήρξα καλός ή κακός υπηρέτης του χώρου  στην καριέρα μου, αλλά το μόνο για το οποίο είμαι βέβαιος είναι πως σε όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν μπορεί να μου προσάψει πως λειτούργησα ως κάτι άλλο εκτός από αυτό που είμαι:
Εργαζόμενος στα ΜΜΕ.
Παραμένω  στα ΜΜΕ και μου αρέσει ως  επάγγελμα.
Βίωσα την εποχή που ο κόσμος διαχώριζε τους καλούς και τους κακούς του χώρου, με βάση και γνώμονα την αξία τους και μόνο.
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο το κοινό βάζει το σινάφι στην ίδια μοίρα.
«Ρουφιάνοι και λαμόγια είναι όλοι οι δημοσιογράφοι», ακούς όλο και πιο πολύ.
Με ενοχλεί.
Αλλά είναι η φυσιολογική εξέλιξη μίας κοινωνίας που οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι δημιούργησαν.
Τουλάχιστον όσοι νοιώθουμε έτσι ας κρατήσουμε κάποιο ίχνος αξιοπρέπειας για τον χώρο… όσο μπορέσουμε και όσο αντέξουμε!

Β.Μ
Διαβάστε περισσότερα...

7.2.20

ΧΩΡΑ - Οριστικό το λουκέτο για την Τράπεζα Πειραιώς

 Η Χώρα πρώτο πληθυσμιακά διαμέρισμα του δήμου Πύλου - Νέστορος ερημώνει. 

Έντονες αναμένεται να  είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων των Δημοτικών Ενοτήτων Νέστορος  και Παπαφλέσσα  για την απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα τις επόμενες μέρες το κατάστημα της στην Χώρα !
Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις που είχε δώσει  η δημοτική αρχή του δήμου Πύλου - Νέστορος και η  κεντρική διοίκηση της Τράπεζας προς τους κατοίκους, το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Χώρα οδεύει προς οριστικό «λουκέτο» μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η διοίκηση της Πειραιώς πήρε απόφαση να κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο υποκατάστημα, το οποίο μέχρι τώρα λειτουργούσε δύο ημέρες την εβδομάδα και μετα την μεγάλη ληστεία του Δεκεμβρίου δεν ξανά άνοιξε
Η εξέλιξη μόνο θετική δεν είναι για την  Χώρα και την ευρύτερη περιοχή , που συνεχίζει να «φτωχαίνει» από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας .
Η Χώρα  πρώτο πληθυσμιακά διαμέρισμα του δήμου Πύλου - Νέστορος ερημώνει.
Θεωρείται λοιπόν βέβαιο πως θα υπάρξουν αντιδράσεις από τον εμπορικό κόσμο της πόλης, όσο και από τους κατοίκους της περιοχής
Διαβάστε περισσότερα...

31.1.20

Τι συμβαίνει με τα δάνεια του δήμου Πύλου - Νέστορος ;Τι οδήγησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο να ασχοληθεί με τις δανειακές υποχρεώσεις του δήμου Πύλου - Νέστορος;

 Έχει σχέση με την υπογραφή νέου δανειστικού συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Πύλου Νέστορος και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων για την χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου ύψους 683.571,11€ για την εκτέλεση επενδυτικών έργων ;

Στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υφυπουργό ο κ. Βελόπουλος ρωτούσε: 

“1) Πόσα δάνεια οφείλει ο Δήμος Πύλου - Νέστορος Νομού Μεσσηνίας; 
2) Σε ποια τραπεζικά ιδρύματα υφίστανται οι ως άνω οφειλές ; 
3) Ποιο ύψος εκ των οφειλόμενων είναι ληξιπρόθεσμο;”.


Απάντηση σε Βελόπουλο για τα δάνεια δίνει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος 
 “Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος έχει δύο δάνεια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα οποία πληρώνονται κανονικά, ανά μήνα μέσω παρακράτησης από τους ΚΑΠ και δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο”. 
Αυτό σημειώνει ο δήμος σε απάντησή του σε ερώτηση στη Βουλή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, προς τον αρμόδιο υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. 
Στο έγγραφό της προς τον υφυπουργό η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού του δήμου Αναστασία Μαρκοπούλου ενημερώνει ότι “το αρχικό ύψος των δύο δανείων (χρεολύσια) ανέρχονταν στο ποσό των 1.983.240,81 ευρώ και μαζί με τους τόκους 2.935.538,98 ευρώ. 
Την 31/12/2019 το υπόλοιπο του χρεολυσίου ανέρχεται στο ποσό των 1.757.770,24 και μαζί με τους τόκους 2.589.871,96 ευρώ”. 


Με πληροφορίες από την "Ελευθερία"
Διαβάστε περισσότερα...

24.1.20

Οι δήμοι πρέπει να δώσουν λογαριασμό για τα χρήματα που εισπράττουν από τις ΑΠΕ

Ως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους θα πρέπει οι Δήμοι που εισπράττουν έσοδα από τις μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που είναι εγκατεστημένες στα διοικητικά τους όρια, να υποβάλουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλυτική έκθεση για τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις καθώς και έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης.

Τι προβλέπει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ
Η νομοθεσία προβλέπει ότι από  κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ) από ΑΠΕ πλην των παραγωγών ΗΕ από ΑΠΕ σε κτίρια, από φωτοβολταικά συστήματα καθώς και των αυτοπαραγωγών του άρθ. 14Α ν. 3468/2006 παρακρατείται το 3% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ).
Από το ποσοστό 3% που αφορά στο ειδικό τέλος ΑΠΕ, ποσοστό 1% αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας Ηλεκτρική Ενέργειας υπέρ των οικιακών καταναλωτών, οι οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων όπου είναι εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ και ποσοστό 0,3% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ενώ το 1,7% αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ.

Η εγκύκλιος αφορά το 1,7 %, δηλαδή το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ και προβλέπει ότι:

-Δικαιούχοι του τέλους, είναι σε ποσοστό 80% οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένοι σταθμοί Α.Π.Ε. και σε ποσοστό 20% οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης σταθμού Α.Π.Ε. με το Σύστημα ή το Δίκτυο (δικαιούχοι ΟΤΑ).

-Για τα ποσά του ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ που παρακρατήθηκαν από το Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), και από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) αντίστοιχα και αποδόθηκαν στους δικαιούχους ΟΤΑ, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, ενημερώνουν, εγγράφως, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

– Τα ποσά που αφορούν στο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ πρέπει να προορίζονται σύμφωνα με τη παρ. Α4 του άρ. 25 του ν.3468/2006 όπως ισχύει, σε ποσοστό 80% αποκλειστικά και μόνο σε περιβαλλοντικές δράσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης, ενώ το υπόλοιπο 20% στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ.

-Οι δικαιούχοι ΟΤΑ οφείλουν να υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, ήτοι έως 31.03 κάθε έτους, απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος ΑΠΕ (δράσεις που αναλήφθηκαν ανά τοπική κοινότητα, περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, στάδιο υλοποίησης, οικονομικά στοιχεία, χρονική πρόοδος του έργου καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια).

– Οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, μπορούν να ζητούν συμπληρωματικά στοιχεία από τους δικαιούχους Δήμους.

– Στο τέλος κάθε έτους οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οφείλουν να υποβάλλουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησαν όσον αφορά στον τρόπο αξιοποίησης των εσόδων από τους δικαιούχους Δήμους.

– Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) και ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) παρακαλούνται να κοινοποιούν την παρούσα εγκύκλιο σε κάθε δικαιούχο ΟΤΑ Α βαθμού, ο οποίος καθίσταται δικαιούχος μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της εγκυκλίου.
Διαβάστε περισσότερα...

20.1.20

"ΒΡΑΖΕΙ" η Χώρα - Διευρυμένη ανοικτή συνεδρίαση του Τ.Σ για τα μεγάλα προβλήματα της Κοινότητας

Διευρυμένη ανοικτή συνεδρίαση πραγματοποίησε  σήμερα το απόγευμα το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Χώρας  στο Κινηματοθέατρο REX για τα μεγάλα προβλήματα της Κοινότητας
Στην συνεδρίαση είχαν προσκληθεί  και  παραβρέθηκαν ο Αντιπερειφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος ,ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παν.Καρβέλας, οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Δημ.Καφαντάρης ,Ηλίας Κανάκης και Δημήτρης Βρεττάκος ,δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου


Τα θέματα που κυριάρχησαν στην συνεδρίαση ήταν:

1.Ο δρόμος Χώρα -Λαδά για τον οποίο ο Στάθης Αναστασόπουλος  στην ομιλία του , δεσμεύτηκε  για την χρηματοδότηση της μελέτης από την Περιφέρεια ύψους 600.000 ευρώ

2.Συζητήθηκε κατόπιν εισηγήσεως του κου Βρεττάκου  η τιμολογιακή πολιτική για το νερό  την οποία ο ίδιος όπως και οι δημότες θεωρούν  υπέρογκη για την οποία ο κος Καρβέλλας ανέφερε ότι θα  συζητηθεί σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο η προοπτική για μείωση των τιμολογίων

3. Το λουκέτο στο υποκατάστημα στη Τράπεζα Πειραιώς  για το οποίο ο κος Καρβέλας δήλωσε  ότι έχει έρθει σε επαφή με τους βουλευτές Μεσσηνίας αλλά και με τον τέως Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο οποίος "πιέζει" μεγαλοστελέχη  της τράπεζας για την συνέχιση της λειτουργίας του υποκαταστήματος και θα έχει απάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες .
Ο κος Βρεττάκος ζήτησε την εφαρμογή των δύο πανομοιότυπων αποφάσεων του Δ.Σ για άνοδο στην Αθήνα των επικεφαλής των παρατάξεων του δήμου μαζί με τον δήμαρχο για τον οποίο άφησε υπονοούμενα ότι δεν επιθυμεί την μετάβαση δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι "εαν δεν έχουμε απάντηση μέσα στην εβδομάδα θα ανέβουμε στην Αθήνα έστω και χωρίς εσάς " ενώ δήλωσε ακόμα "εαν πρέπει να κλείσει ένα υποκατάστημα, ας κλείσει αυτό της Πύλου η οποία εξυπηρετείται και από άλλες τράπεζες και να μείνει ανοικτό της Χώρας "

4. Στην συνεδρίαση κυριάρχησε ακόμα η αλλαγή της ονομασίας της Χώρας σε "Αρχαία Πύλο" κάτι που το είχε καταθέσει πρό λίγων μηνών με υπομνημά του στο Δ.Σ ο κος Βρεττάκος και το όποίο έχει την σύμφωνο γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας
Ο κος Καρβέλας δήλωσε πως δεν είναι ντίθετος στην αλλαγή αλλά έχει ....ενδοιασμούς για το "Αρχαία Πύλος" και πρότεινε εναλλακτικές ονομασίες όπως π.χ Νέστορας κλ
Η πρόταση Καρβέλα έφερε την αντίδραση του κου Βρεττάκου ο οποίος δήλωσε ότι το "Αρχαία Πύλος" είναι ισχυρό χαρτί στο διαδίκτυο και με την καθιερωση του θα ωφεληθεί και η Νέα Πύλος όπως και η Αρχαία 
Διαβάστε περισσότερα...

Επιλέχθηκαν οι λαμπαδηδρόμοι στην Πύλο

Επιλέχθηκαν οι λαμπαδηδρόμοι για την διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας στην γενέτειρα του πρώτου Έλληνα Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα, την Πύλο.

Οι λαμπαδηδρόμοι θα είναι:
  1. Δημήτρης Μαγγανάς – Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, Κολύμβηση, 8η Ολυμπιακή θέση
  2. Βιργινία Κραβαριώτη – Ολυμπιακοί Αγώνες 2008, Ιστιοπλοΐα, Χάλκινο μετάλλιο
  3. Γιάννης Κατσόγιαννης – Special Olympics 2019, Ιππασία, Αργυρό μετάλλιο και Χάλκινο μετάλλιο
  4. Νικόλαος Φρίμας – Πανευρωπαϊκοί Αγώνες 1997, Στίβος, Αργυρό μετάλλιο και Χάλκινο μετάλλιο
  5. Καλλιόπη Τσικλητήρα – Απόγονος πρώτου Έλληνα Ολυμπιονίκη Κ. Τσικλητήρα.

Η επιλογή των λαμπαδηδρόμων, μεταξύ αυτών που αιτήθηκαν, πραγματοποιήθηκε από ειδική επιτροπή που συνέστησε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας για το σκοπό αυτό, έχοντας λάβει υπόψη της τα κριτήρια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με τα οποία προτεραιότητα έχουν: οι Ολυμπιονίκες, οι διακριθέντες στον Αθλητισμό με σειρά προτεραιότητας διάκρισης (Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά, Πανελλήνια Πρωταθλήματα), οι διακεκριμένοι στις Τέχνες, στα Γράμματα και στην κοινωνική προσφορά και οι αθλητές ή άτομα που ανήκουν στις ομάδες με ειδικές δεξιότητες (ΑμΕΑ).

Ο Δήμαρχος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Ολυμπιακή Φλόγα θα τιμήσει την ιστορική μας Πύλο με την έλευσή της στις 12 Μαρτίου, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 στο Τόκιο. Όλοι οι αιτηθέντες στην λαμπαδηδρομία είναι άξιοι πολίτες και χαίρομαι για το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν και αιτήθηκαν για τη συμμετοχή τους στη λαμπαδηδρομία. Είμαι επίσης συγκινημένος για το γεγονός ότι οι επιλεγέντες λαμπαδηδρόμοι είναι Ολυμπιονίκες με καταγωγή από τον τόπο μας, άτομα ΑμΕΑ που έχουν διακριθεί για τις επιδώσεις τους στον αθλητισμό, δείχνοντάς μας ότι όλοι έχουμε ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες. Φυσικά χαίρομαι και για τη συμμετοχή της απογόνου του πρώτου Έλληνα Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα».
Διαβάστε περισσότερα...

Βουτηγμένη στα φυτοφάρμακα η ύπαιθρος της Κρήτης – Πως συνδέεται η χρήση τους με ασθένειες ανθρώπων, ζώων

ΣΤΗ  ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ ....

Όλους τους δείκτες υγείας στην Κρήτη έχει κατά τα τελευταία – τουλάχιστον 50 χρόνια – επηρεάσει η κατάχρηση φυτοφαρμάκων, ο παιδοχειρουργός-συνεργάτης του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής Κρήτης και μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Δημήτρης Πετράκης.

Αναλυτικότερα, τα τελευταία 50 χρόνια, όπως αποκαλύπτει στη “Νέα Κρήτη”, ο πληθυσμός της Κρήτης αυξήθηκε κατά 20%, ο αριθμός των γεννήσεων ανά 1.000 κατοίκους μειώθηκε κατά 50%, ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 90%, των νέων κρουσμάτων από καρκίνο κατά 60% και στα δύο φύλα, ο αριθμός των εμβολίων αυξήθηκε κατά 570%, το κόστος των εμβολίων αυξήθηκε κατά 4.000%, ενώ ο αριθμός των ιατρών αυξήθηκε κατά 700%!
Στην Κρήτη, με πληθυσμό 5% της χώρας, καταναλώνονται ετησίως 3.000 τόνοι φυτοφαρμάκων στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και 230 τόνοι για τους τέσσερις ψεκασμούς δακοκτονίας των ΔΑΟ Κρήτης (ποσότητα μεγαλύτερη του 10% της χώρας), κόστους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, για παραγωγή φυτικών προϊόντων αξίας περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ. Τα στοιχεία αυτά ανήκουν στον Δημήτρη Πετράκη, ο οποίος προσθέτει ότι «η ετήσια παγκόσμια κατανάλωση φυτοφαρμάκων το 2007 ήταν 6 εκατομμύρια τόνοι με κόστος αγοράς 35 δισ. δολάρια.
Στην Ελλάδα, το ίδιο έτος, κατά τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, καταναλώθηκαν 30.000 τόνοι, συνολικής αξίας 164,4 εκατομμυρίων ευρώ (αρκετά υποτιμημένη), ποσό που αντιστοιχεί στο 15-25% του κόστους παραγωγής, ανάλογα με το αν είναι δανειοδοτούμενη ή μη η αγροτική εκμετάλλευση.
Η έκθεση και τα προβλήματα υγείας
Ο Δημήτρης Πετράκης λέει στην εφημερίδα, επίσης, μεταξύ των άλλων ότι «υπάρχει σοβαρό κενό νομοθεσίας για τη χρήση απαγορευμένων, ληγμένων και λαθραίων φυτοφαρμάκων, καθώς επίσης και μη ορθής διαχείρισης των ψεκαστικών υπολειμμάτων και κενών φιαλών φυτοφαρμάκων. Δεν εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας κατά τους ψεκασμούς. Τα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι 18-20 ποικίλης τοξικότητας, με δύο περίπου ψεκασμούς ανά εβδομάδα. Οι περισσότεροι καλλιεργητές ψεκάζουν τα χόρτα έξω από τα θερμοκήπια με ζιζανιοκτόνα και ρίχνουν το υπόλοιπο του ψεκαστικού υγρού έξω από το θερμοκήπιο…».
Αμέσως παρακάτω ο γνωστός επιστήμονας αναφέρει ότι στις περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες στο νησί μας «παρατηρείται ανεπάρκεια κατάρτισης ψεκαστών, τα ψεκαστικά μηχανήματα δεν ελέγχονται και δεν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ψεκασμών από κατοικίες. Η κατάχρηση φυτοφαρμάκων έκανε ανθεκτικούς τους εχθρούς-στόχους σε βάρος του αγροτικού εισοδήματος, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος». Ο Δημήτρης Πετράκης επικαλείται, όμως, και στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Αγροτικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τα οποία «τα αγροτικά προϊόντα εγχώριας κατανάλωσης έχουν δεκαπλάσια υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων από τα εξαγώγιμα. Η απόρριψη των κενών φιαλών στα κοινά σκουπίδια είναι σημαντική απώλεια ενέργειας, προκαλεί ρύπανση περιβάλλοντος, θάνατο θαλάσσιων οργανισμών και χρειάζονται περισσότερα από 400 χρόνια για την αποσύνθεσή τους».
«Χρειάζονται άμεσα μέτρα»
Ο παιδοχειρουργός-συνεργάτης του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής Κρήτης και μέλος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δημήτρης Πετράκης, τονίζει ακόμη ότι «χρειάζεται άμεση ρύθμιση, από την Περιφέρεια Κρήτης και τον ΕΣΥΦ, για τη συλλογή και ανακύκλωση των κενών φιαλών συσκευασίας στα καταστήματα πώλησής τους, όπως γίνεται με τα ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα. Να οριστικοποιηθούν οι χρήσεις γης και να αυξηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις ψεκασμών στα 100 μέτρα από κατοικίες, όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες. Να γίνεται βιοπαρακολούθηση της έκθεσης των αγροτών από πιστοποιημένα εργαστήρια. Να γνωστοποιείται η ετήσια κατανάλωση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες της Κρήτης. Να μειωθεί η κατανάλωση φυτοφαρμάκων και να αυξηθεί η εκπαίδευση των αγροτών, καταναλωτών και μαθητών. Τέλος, να υπάρχει ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τομέα των χρόνιων νοσημάτων». neakriti.gr
Διαβάστε περισσότερα...