ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

24.1.20

Οι δήμοι πρέπει να δώσουν λογαριασμό για τα χρήματα που εισπράττουν από τις ΑΠΕ

Ως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους θα πρέπει οι Δήμοι που εισπράττουν έσοδα από τις μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που είναι εγκατεστημένες στα διοικητικά τους όρια, να υποβάλουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλυτική έκθεση για τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις καθώς και έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης.

Τι προβλέπει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ
Η νομοθεσία προβλέπει ότι από  κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ) από ΑΠΕ πλην των παραγωγών ΗΕ από ΑΠΕ σε κτίρια, από φωτοβολταικά συστήματα καθώς και των αυτοπαραγωγών του άρθ. 14Α ν. 3468/2006 παρακρατείται το 3% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ).
Από το ποσοστό 3% που αφορά στο ειδικό τέλος ΑΠΕ, ποσοστό 1% αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας Ηλεκτρική Ενέργειας υπέρ των οικιακών καταναλωτών, οι οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων όπου είναι εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ και ποσοστό 0,3% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ενώ το 1,7% αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ.

Η εγκύκλιος αφορά το 1,7 %, δηλαδή το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ και προβλέπει ότι:

-Δικαιούχοι του τέλους, είναι σε ποσοστό 80% οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων είναι εγκατεστημένοι σταθμοί Α.Π.Ε. και σε ποσοστό 20% οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης σταθμού Α.Π.Ε. με το Σύστημα ή το Δίκτυο (δικαιούχοι ΟΤΑ).

-Για τα ποσά του ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ που παρακρατήθηκαν από το Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), και από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) αντίστοιχα και αποδόθηκαν στους δικαιούχους ΟΤΑ, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, ενημερώνουν, εγγράφως, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

– Τα ποσά που αφορούν στο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ πρέπει να προορίζονται σύμφωνα με τη παρ. Α4 του άρ. 25 του ν.3468/2006 όπως ισχύει, σε ποσοστό 80% αποκλειστικά και μόνο σε περιβαλλοντικές δράσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης, ενώ το υπόλοιπο 20% στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ.

-Οι δικαιούχοι ΟΤΑ οφείλουν να υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, ήτοι έως 31.03 κάθε έτους, απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος ΑΠΕ (δράσεις που αναλήφθηκαν ανά τοπική κοινότητα, περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, στάδιο υλοποίησης, οικονομικά στοιχεία, χρονική πρόοδος του έργου καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια).

– Οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, μπορούν να ζητούν συμπληρωματικά στοιχεία από τους δικαιούχους Δήμους.

– Στο τέλος κάθε έτους οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οφείλουν να υποβάλλουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησαν όσον αφορά στον τρόπο αξιοποίησης των εσόδων από τους δικαιούχους Δήμους.

– Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) και ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) παρακαλούνται να κοινοποιούν την παρούσα εγκύκλιο σε κάθε δικαιούχο ΟΤΑ Α βαθμού, ο οποίος καθίσταται δικαιούχος μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της εγκυκλίου.