ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

8.4.11

Νέος Αντιδήμαρχος Πύλου –Νεστορος ο Γιώργος Μπαχούμας !

Με απόφαση του ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης αναθέτει καθήκοντα αντιδημάρχου στον δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Μπαχούμα για θέματα απασχόλησης του δήμου και Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
0 Δήμαρχος Δήμου Πύλου – Νέστορος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ' αριθμό 45892/ 11.8.2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β' 1292), όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πύλου – Νέστορος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

4. Ορίζει τον κ. Μπαχούμα Γεώργιο του Βασιλείου καθ' ύλη Αντιδήμαρχο Θεμάτων Απασχόλησης και κατά τόπων Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνσης της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου
• Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για την δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.
• Στα πλαίσια δε του άρθρου 59 παρ. 4 α, β, γ, δ, ε, στ, του Ν. 3852/ 2010:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Νέστορος ,
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Νέστορος ,
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Νέστορος ,
δ) Υπογράφει Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος ,
ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με Απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος ,
.
Η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί:
α) Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο
β) Στα Τμήματα και Γραφεία των Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου – Νέστορος
γ) Να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο.
Ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος
Δημήτριος Π. Καφαντάρης