ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

12.11.11

Αποδοχή μελετών του Δήμου Πύλου – Νέστορος και υποβολή τους στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με τίτλο ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ¨

Διεκδίκηση των αντιστοίχων χρηματοδοτήσεων, για τα παρακάτω έργα και δράσεις από τον Δήμο Πύλου - Νέστορος 
: 1. Μελέτη με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Παπαφλέσσα» στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 1 Αγροτική οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλ- λεύσεις μόνο σε πυρόπληκτες ή πλημμυροπαθείς περιοχές (Περιοχές που είναι οριοθετημένες με αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. μετά τις 1-1- 2007), προϋπολογισμού ποσού € 615.000,00 (€ Εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων) και ότι η εδαφική έκταση είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
2. Μελέτη με τίτλο «Βελτίωση υδραυλάκων άρδευσης Κάμπου – Χανδρινού & Κάμπου – Στενωσιάς Δ.Ε. Χιλιοχωρίων» στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 1 Έργα διαχείρι- σης υδατικών πόρων (αφορά βελτίωση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων), προϋ- πολογισμού ποσού € 600.000,00 (€ Εξακοσίων χιλιάδων) και ότι η εδαφική έκταση είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
3. Μελέτη με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας έδρας Τ.Κ. Βλαχόπουλου» στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 1 Αγροτική Οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μόνο σε πυρόπληκτες ή πλημμυροπαθείς περιοχές (Περιοχές που είναι οριοθετημένες με αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. μετά τις 1-1-2007), προϋ- πολογισμού ποσού € 615.000,00 (€ Εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων) και ότι η εδαφική έκταση είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
4. Μελέτη με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας πλήν έδρας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Μανιακίου, Μαργελίου, Παπαφλέσσα» στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 1 Αγροτι- κή Οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μόνο σε πυρόπληκτες ή πλημμυροπαθείς περιοχές (Περιοχές που είναι οριοθετημένες με αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. μετά τις 1-1-2007), προϋπολογισμού ποσού € 615.000,00 (€ Εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων) και ότι η εδαφική έκταση είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πύλου – Νέστορος. 5. Μελέτη με τίτλο «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Σουληναρίου» στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 2 Χώροι άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων και ότι η εδαφική έκταση είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πύλου – Νέστορος προϋπο- λογισμού ποσού € 236.868,48 (€ Διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτών) και 6. Μελέτη με τίτλο «Κατασκευή Γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» στον Άξονα 3 Μέτρο 321 δράση 2 Χώροι άσκησης αθλητι- κών δραστηριοτήτων, προϋπολογισμού ποσού € 103.361,34 (€ Εκατόν τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ένα και τριάντα τεσσάρων λεπτών) και ότι η εδαφική έκταση είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
Αναλυτικά εδώ

Λήψη Αρχείου