ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

4.2.14

ΠΡΟΣΟΧΗ - Άδειες χρήσης νερού αιτήσεις εγγραφής μέχρι 15 Μαΐου

Συστήνεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου ΠΕΚΑ το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), για τη συνολική καταγραφή των σημείων υδροληψιών από τα επιφανειακά και τα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας (ΚΥΑ με αριθμό οικ. 145026/14-01-2014, ΦΕΚ 31/Β΄).
Το μητρώο θα περιλαμβάνει τόσο τα ενεργά όσο και τα ανενεργά σημεία υδροληψίας.
Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, εγγράφονται αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να ακολουθήσει καμία νέα διαδικασία, στο ΕΜΣΥ
Α) νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού μετά την έναρξη ισχύος της Απόφασης
Β) σημεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της Απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις
Γ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την 20/12/2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στη β΄ περίπτωση. 
Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε μετέπειτα μεταβολή ή διόρθωση στοιχείων κάθε εγγραφής. 
Επίσης, είναι υποχρεωτική από τους ενδιαφερόμενους πολίτες / φορείς η καταγραφή για:
Δ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν τις 20/12/2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στη β΄ περίπτωση, και
Ε) όλα εν γένει τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, ενεργά ή ανενεργά, που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.
Όλοι οι ιδιοκτήτες ή και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 15η Μαΐου 2014 για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ μέσω του Δήμου τους.  
Επίσης, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 υποχρεούνται να προβούν σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας.
Η αίτηση για εγγραφή στο ΕΜΣΥ είναι πλήρως απλουστευμένη (υπεύθυνη δήλωση) χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών.