ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

8.2.12

Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στον ¨Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταμόρφωσης¨.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να παραχωρηθεί δωρεάν το Δημοτικό Σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, το οποίο δεν λειτουργεί, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του ¨Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταμόρφωσης¨, εκτός της αίθουσας του Κοινοτικού Γραφείου και της αίθουσας που εξυπηρετεί το Αγροτικό Ιατρείο, λαμβανομένου υπ’ όψιν της υπ’ αριθμ. 7/2011 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ του Δήμου Πύλου – Νέστορος, υπό τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Η τηλεφωνική παροχή να μεταφερθεί στην αίθουσα του Κοινοτικού Γραφείου και
β) Ο ¨Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταμόρφωσης¨ να αναλάβει την υποχρέωση της καθαριότητας και της συντήρησης του κτιρίου για όσο χρονικό διάστημα το χρησιμοποιεί.
2. Αυτονόητο είναι ότι το Σχολικό Συγκρότημα θα είναι στην άμεση διάθεση του Δήμου Πύλου – Νέστορος όποτε κριθεί απαραίτητο και αναγκαίο από την Δημοτική Αρχή.
3. Η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος θα εξακολουθούν να βαρύνουν το Δήμο Πύλου – Νέστορος.
4. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου – Νέστορος τόσον στο Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, όσον και στον ¨Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταμόρφωσης¨, προκειμένου λάβουν γνώση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 307/2011
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης, του Δήμου Πύλου – Νέστορος κ. Γεώργιος Κοντός του Ανδρέα, απέστειλε προς τον κ. Δήμαρχο την από 24-6-2011 επιστολή (Α.Π. 13775/4-7-2011) σύμφωνα με την οποία εκτός των άλλων ερωτά ποίος θα πληρώνει τα έξοδα συντήρησης του Σχολικού συγκροτήματος και εν κατακλείδι υπάρχει αντίθετη άποψη για την παραπάνω αιτηθείσα παραχώρηση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ Λήψη Αρχείου