ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

5.2.11

17 Θέματα στην συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Πύλου – Νέστορος !

Με 17 θέματα που αφορούν τον Δήμο Πύλου – Νέστορος συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου στις 19.00 . Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση είναι η έγκριση κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου η δημιουργία κέντρου ένταξης μεταναστών η συγκρότηση επιτροπής τουριστικής προβολής η έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την πιθανολογούμενη κατάργηση της Δ.Ο.Υ Πύλου κλπ
Τα Θέματα αναλυτικά
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 του νέου ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/8-6-2008 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων ως και τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλου - Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 10η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7,00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η
ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο ¨Δίκτυο
Ακαθάρτων Δ.Δ. Χώρας - Δ.Δ. Ρωμανού (τμήμα συνδέσεων 1η εργολαβία)¨, ως Α.Μ.
245/2010.

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο ¨Δίκτυο
Ακαθάρτων Δ.Δ. Χώρας - Δ.Δ. Ρωμανού (τμήμα συνδέσεων 2η εργολαβία¨, ως Α.Μ.
246/2010.

ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο ¨Ασφαλτο-
στρώσεις Δήμου Νέστορος¨, ως Α.Μ. 57/2009.

ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
με τίτλο ¨Έργα Ύδρευσης Δήμου Κορώνης¨, ως Α.Μ. 514/2009.

ΘΕΜΑ 5ον: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πύλου – Νέστορος για το έτος 2011, σε Επιτροπή,
της ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Λ/Χ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και Λ/Χ ΠΥΛΟΥ).
ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση χρήσης κινητού τηλεφώνου, από τον κ. Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πύλου - Νέστορος, αναδρομικά από την 1-1-2011.

ΘΕΜΑ 7ον: Έγκριση και ψήφιση σχεδίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Δημοτικού
Συμβουλίου, του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

ΘΕΜΑ 8ον: Συγκρότηση και λειτουργία ¨Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής¨ στο Δήμο Πύλου – Νέστορος.

ΘΕΜΑ 9ον: Συγκρότηση και λειτουργία ¨Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών¨ στο Δήμο Πύλου –
Νέστορος.

ΘΕΜΑ 10ον: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία ¨Δημοτικής Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης¨ στο Δήμο Πύλου – Νέστορος.

ΘΕΜΑ 11ον: Συγκρότηση Επιτροπής, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 25/17-1-2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

ΘΕΜΑ 12ον: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για το Δήμο Πύλου – Νέστορος.

ΘΕΜΑ 13ον: Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών για την γενική απογραφή κτιρίων, πληθυσμού
και κατοικιών έτους 2011.

ΘΕΜΑ 14ον: Έγκριση προϋπολογιζόμενων δαπανών:
α) για την ¨Επέτειο της ΜΑΧΗΣ ΣΧΙΝΟΛΑΚΚΑΣ¨,
β) για την ¨Επέτειο της 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ¨, και
γ) για την ¨Δωρεά σε Ίδρυμα¨.

ΘΕΜΑ 15ον: Έκδοση ψηφίσματος προς κάθε αρμόδιο για την παραμονή στην Πύλο, την έδρα του
Δήμου Πύλου – Νέστορος του Γραφείου Ο.Α.Ε.Ε. Πύλου (Πρώην Τ.Ε.Β.Ε.).

ΘΕΜΑ 16ον: Έκδοση ψηφίσματος προς κάθε αρμόδιο για την παραμονή στην Πύλο, την έδρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος της Δ.Ο.Υ. Πύλου.

ΘΕΜΑ 17ον: Έγκριση μετακινήσεων και πληρωμής οδοιπορικών εξόδων.

Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης, να επιδοθεί στον κ. Δήμαρχο Πύλου - Νέστορος, ο οποίος και παρακαλείται να μετέχει στην συζήτηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος

Παναγιώτης Φ. Πετρόπουλος