ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

15.7.12

Παπά Καλογερόπουλος Κυριακούλης από την Λιγούδιστα


 Καταγόταν από την Χώρα και εκεί υπηρετούσε σαν παπάς .Ήταν από τους προκρίτους της Λιγούδιστας που  πήρε αμέσως μέρος στην επανάσταση ,αλλά λόγω της μεγάλης ηλικίας του πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην Εφορεία  Λιγούδιστας  και σαν Δημογέροντας .

Στις πολεμικές επιχειρήσεις  της επανάστασης πήραν μέρος οι τρείς  γιοί του Γεώργιος ,Ευστάθιος και Θωμάς . 
Αυτοί ακολούθησαν τον Παπαφλέσσα  και έπεσαν μαζί του,ηρωικά μαχόμενοι στο Μανιάκι,όπως αναφέρει ο παπά  Καλογερόπουλος σε αναφορά του στο εκτελεστικό σώμα .(Γ.Α.Κ. Ιστ. Αρχ. Βλαχ. Υπ.Οικονομίας  16 Σεπτεμβρίου 1825 φακ. 36 ) και έχει ως εξής.
 Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν Σώμα
 Από την έναρξιν του Ιερού αγώνος ,μέχρι τούδε εδούλευσα κατά χρέος την πατρίδα ,εγώ τε και άπασα η οικογενειά μου, ών  είς έκ των προκρίτων του χωρίου Λιγούδιστα της επαρχίας Αρκαδιάς .
Οι τρείς υιοί μου ,τα μόνα της προβεβηκυίας μου ηλικίας αντικείμενα ,αφού κατά την εισβολήν του Ιμπραήμ πασσιά επολέμησαν εις Ναυαρίνους και εις άλλας περί το Νεόκαστρον  μάχας ,ήσαν εσχάτως και εις την λαμπράν ήτταν του αειμνήστου Γρηγορίου Δικαίου ,όπου και οι τρείς   έπεσαν  μαχόμενοι  υπέρ της Πίστεως και της Πατρίδος.
Μετά την εις Αρκαδιάν εισβολήν των εχθρών συμπαραλαβών την πολυάριθμον οικογενειάν  μου και εγγόνους μου κατέφυγον ενταύθα πρό ημερών ,στερημένος και αυτών προς το ζήν.
Δεν εφαντάσθην ποτέ μου να ενοχλήσω την Σεβ.Διοίκησιν δι΄αναφορών μου .
’λλ΄ήδη δε οπότε στερηθείς  όλης μου της κινητής και ακινήτου περιουσίας , κείτομαι ενταύθα ,άφιλος , άπορος και κατά δυστυχίαν πατήρ πολυαρίθμων και δυστυχών οικογενειών, της  ιδικής μου λέγω και των υιών μου , παρρησιάζομαι  δια της  ταπεινής μου  ταύτης αναφοράς  προς τον χώρον του Σεβ. Αυτού Σώματος  (Εκτελεστικού ) ,ζητών να μου δοθώσιν ,οι δύο παλαιόμυλοι ονομαζόμενοι του τζαμίου ,όπου ευρίσκονται εις την περιοχήν της κωμοπολεώς μας ,να τους οικοδομήσω και να λαμβάνω έξ αυτών το ολίγον  εισόδημα ,το οποίον δεν ανεβαίνει περισσότερον  των  γροσσίων 200 , ως φαίνεται  εις το έξοχον  Υπουργείον της Οικονομίας , από τους λογαριασμούς των επιστατών , όπως με αυτήν την μικράν βοήθειαν ,δίδω μικράν παραμυθίαν εις τα ορφανά , άτινα υπόσχεται η Σεβαστή Δίοικησις  δυνάμει του Νόμου της Επιδαύρου να περιθάλπη .
Εύελπις δε εις την φιλανθρωπίαν  των Σεβ. Τούτων μελών μένω εις το προσήκον σέβας.
Τη 16 Σεπτεμβρίου 1825 έν Ναυπλίω
Ο ευπειθής πατριώτης
Οικονόμος  Καλογερόπουλος
 Πίσω από την αίτηση σημειώνονται οι ενέργειες του Εκτελεστικού Σώματος
 Αρ.2642
 Οικονόμος Καλογερόπουλος
Απεύθενεται προς το Υπουργείον της Οικονομίας διά να εξετάση το πρόβλημα και τι κέρδος θέλει φέρει εις το Εθνικόν Ταμείον  έν  ώ  ημπορεί  να ωφελήται και ο εμφανιζόμενος ,και να αναφέρη .
 Τη  25 Σεπτεμβρίου 1825  έν Ναυπλίω
               Ο Γεν. Γραμματεύς
                 Α.Μαυροκορδάτος
Σε κείμενο που θα ακολουθήσει θα δούμε την τύχη και που κατέληξαν οι "παλαιόμυλοι " που ζητούσε ο παπά-Καλογερόπουλος