ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

8.10.12

Ρίχνουν τσιμέντα αξίας 6.950 Ε από την ΣΑΤΑ στην Μεταμόρφωση !

 ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΟ  615.000 ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ....6.950 ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ (και φυσικα ....άγνωστο που θα τα ρίξουν...σε δρόμους η ...σε αυλές  ) ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ !

Από το πρακτικό της με αριθμό 15-2012, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος

Αριθμός Απόφασης : 219/2012
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
‘’ Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών εντός οικισμού Μεταμόρφωσης» έγκριση της δαπάνης ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.950,00 πίστωση ΣΑΤΑ, που αναγράφεται στον Κ.Α. 30-
7323.065 του ισχύοντα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πύλου – Νέστορος ‘’.
Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την τρίτη (3η) του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π. μ., η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση,
κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 20946/26-09-2012 γραπτής πρόσκλησης που δόθηκε σε
κάθε ένα τακτικό μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 , Φ.Ε.Κ. 8707-
06-2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι :
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Καρβέλας Παναγιώτης Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Πύλου - Νέστορος
1. Σωτήρης Σπυρόπουλος Ο οποίος δεν προσήλθε και ας Κλήθηκε νόμιμα
. Ιωάννης Σαρδέλης προσήλθε στην συζήτηση του 9ου θέματος
Τακτ. Μέλος. Διονύσιος Ψαλλίδας «Ελένη Βέργη - Στασινοπούλου Αναστάσιος Τσορώνης
Νικήτας Κωνσταντίνος ως αναπληρωτής του Γεωργίου Γιαλλελή

Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του
Δήμου Πύλου – Νέστορος κ. Παρασκευοπούλου Ελένη του Γεωργίου.
Απαρτίας γενομένης κήρυξε ο κος Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως της
Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
ΑΔΑ: Β43ΟΩ1Β-5Ν6
‘’ Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών
οδών εντός οικισμού Μεταμόρφωσης» έγκριση της δαπάνης ψήφιση και διάθεση
πίστωσης ποσού 6.950,00 πίστωση ΣΑΤΑ, που αναγράφεται στον Κ.Α. 30-7323.065 του
ισχύοντα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πύλου – Νέστορος ‘’ είπε
προκειμένου να προβούμε σε εργασίες αποκατάστασης – συντήρησης των
οδοστρωμάτων εντός του οικισμού Μεταμόρφωσης είναι ανάγκη με απόφασή μας να
καθορίσουμε τον τρόπο εκτελέσεως του έργου αυτού με τίτλο:
«Τσιμεντοστρώσεις
δημοτικών οδών εντός οικισμού Μεταμόρφωσης» προϋπολογισμού δαπάνης ποσού
6.950,00 πίστωση ΣΑΤΑ που αναγράφεται στον Κ.Α. 30-7323.065 του ισχύοντα
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου μας.
Προτείνεται το έργο αυτό να εκτελεσθεί «με απευθείας ανάθεση» από τον Εργολάβο
Δημοσίων Έργων Μέγγο Ηλία του Παναγιώτη με Αριθμό ΜΕΕΠ 14298, ισχύος έως 19-
09-2014 , με Α.Φ.Μ. 045367512 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, και έδρα τη Καλαμάτα- Κ. Γεωργούλη
1, τ.κ. 24100.
Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας Τεχνική
Περιγραφή – Έκθεση και σχετικός Προϋπολογισμός, στοιχεία τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Επίσης πρέπει να εγκρίνουμε την δαπάνη και να ψηφίσουμε την πίστωση ποσού
6.950,00 ευρώ που αναγράφεται στον Κωδικό Αριθμό 30-7323.065 του ισχύοντα
προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικονομικού έτους 2012 με τίτλο:
«Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών εντός οικισμού Μεταμόρφωσης» .
Το λόγο ζήτησε και έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κος Τσορώνης Αναστάσιος ο
οποίος ανέφερε συμφωνούμε αρκεί να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου.
Και κάλεσε τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής για να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος αφού έλαβε υπόψη της :
1. την εισήγηση και πρόταση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής
2. τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
3. την α/α 265/25-09-2012 με ΣΕΙΡΑ Β΄ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καθορίζει την εκτέλεση «με απευθείας ανάθεση» του έργου με τίτλο:
«Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών εντός οικισμού Μεταμόρφωσης» στον Εργολάβο
Δημοσίων Έργων Μέγγο Ηλία του Παναγιώτη με Αριθμό ΜΕΕΠ 14298, ισχύος έως 19-
09-2014 , με Α.Φ.Μ. 045367512 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, και έδρα τη Καλαμάτα- Κ. Γεωργούλη
1, τ.κ. 24100.
Β. Μ ε το έργο αυτό προβλέπεται αποκατάσταση- συντήρηση οδοστρωμάτων δημοτικών
οδών εντός του οικισμού και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή – Έκθεση
και τον προϋπολογισμό, που έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας,
στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, από
πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη ψηφίζει και εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 6.950,00 ευρώ
η οποία αναγράφεται στον Κωδικό Αριθμό 30-7323.065 του ισχύοντα προϋπολογισμού
του Δήμου Πύλου – Νέστορος οικονομικού «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών εντός
οικισμού Μεταμόρφωσης» για την πληρωμή του ανωτέρω.
Δ. Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την περαιτέρω
ενέργεια της παρούσας.
Η πράξη αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 219/2012
ΑΔΑ: Β43ΟΩ1Β-5Ν6
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής.
Τα Μέλη
Παναγιώτης Θεοδ. Καρβέλας 1. Ιωάννης Σαρδέλης
2. Διονύσιος Ψαλλίδας
3. Ελένη Βέργη - Στασινοπούλου
4 Αναστάσιος Τσορώνης
5.Κωνσταντίνος Νικήτας
Ακριβές Απόσπασμα
Πύλος 07-10-2012
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Θεοδ. Καρβέλας